Vlada prihvatila prijedlog Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je na 163. sjednici održanoj 27. lipnja 2019. Nacrt prijedloga strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. 

Strategijom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja državnom imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Republike Hrvatske. Kao strateški cilj upravljanja državnom imovinom definirano je održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a predložena strategija sadrži analizu postojećeg stanja upravljanja državnom imovinom, strateško usmjerenje upravljanja državnom imovinom te kaskadiranje strateškog cilja upravljanja državnom imovinom, što podrazumijeva definiranje posebnih ciljeva prema pojedinim pojavnim oblicima državne imovine.

Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske među sedam je posebno definiranih ciljeva, a mjere za provođenje ovoga cilja provest će se smanjenjem portfelja nekretnina prodajom, razvrgnućem suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; rastom investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine te stavljanjem u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o.

Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. Vlada šalje na usvajanje Hrvatskom Saboru, a sedmogodišnje razdoblje za koje se Strategija donosi ranije je predviđeno novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom.

Objavljeno: 27. lipnja 2019.