Upravljanje stanovima od terenskog i pravnog segmenta do naplate najma po kategorijama korisnika

Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. upravlja dijelom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske te oni zauzimaju najveći udio među nekretninama koje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao vlasnik prenosi Društvu. Osim komercijalnim interesom, Društvo se unutar zakonskih mogućnosti trgovačkog društva u upravljanju s više od 5000 stanova vodi načelima transparentnog, učinkovitog i društveno odgovornog poslovanja, a popunjenost stanova je oko 90%.

Državni stanovi kojima Društvo upravlja nalaze se u više od 100 gradova i naselja u Republici Hrvatskoj, a građani RH koji pripadaju posebnim kategorijama u vidu mjesta stanovanja ili osobnog statusa, pojedinačnih socijalnih, braniteljskih i drugih prava, mogu ih ostvariti na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili centara za socijalnu skrb rad te nadležnih ministarstava.

Zbrinjavanje građana koji žive u objektima u potresom pogođenim područjima te nemaju adekvatan smještaj regulirano je važećim Zakonom o obnovi. Državne nekretnine prema propisima RH nisu nadležne i nemaju mogućnost stambenog zbrinjavanja korisnika ili dodjele stanova na korištenje. Za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskog rata nadležno je Ministarstvo hrvatskih branitelja kojemu Društvo u suradnji s nadležnim ministarstvom po utvrđivanju statusa prenosi na upravljanje stanove s korisnicima sa statusom branitelja.

Pet različitih osnova za naplatu korištenja državnog stana

Državne nekretnine d.o.o. po preuzimanju stanova u vlasništvu RH na upravljanje zajedno sa stanovima preuzimaju i njihove korisnike kao višegodišnje stanare koji u njima borave temeljem stečenih prava koja su im pripadala ili pripadaju i danas. Zbog različitih pravnih osnova po kojima se u njima nalaze, korisnici državnih stanova podijeljeni su po kategorijama pa se tako najveći broj stanova kojima Društvo upravlja odnosi na stanove u kojima stanuju korisnici s pravom korištenja (slobodno ugovoreni najmoprimci). Druga najbrojnija kategorija su stanovi sa zaštićenim najmoprimcima, a treću čine stanovi s korisnicima kojima se naplaćuje korištenje stana bez pravne osnove.

Iako je ostvarivanje prihoda za RH temeljna zadaća Državnih nekretnina kao trgovačkog društva, kategorija stanova s ekonomskom najamninom koja obuhvaća korisnike po natječajima i u kojoj Društvo ostvaruje najveći iznos po četvornom metru zauzima tek peto mjesto. Dodatna kategorija stanova kojima Društvo upravlja su i stanovi za službene potrebe koji se temeljem odluke nadležnog tijela daju na privremeno korištenje državnim i pravosudnim dužnosnicima koji stan mogu koristiti za vrijeme mandata, a visina naknade za korištenje je propisana pa je stoga i prihod limitiran te ovisi o popunjenosti kapaciteta. Kod svih ostalih kategorija, koje obuhvaćaju 85% korisnika stanova, visine najamnine također su propisane te prihod koji Društvo ostvaruje i s tih osnova ovisi o zakonima i podzakonskim aktima.

U dijelu naplate, Društvo ovisno o osnovi korištenja stanova korisnicima obračunava ili najamninu ili naknadu za korištenje. Dok je kod ekonomskih najmoprimaca visina najamnine određena najvišom ponudom s javnog natječaja, kod zaštićenih i slobodno ugovorenih najmoprimaca visina najamnine propisana je zakonom i uredbama te je usko povezana s visinom pričuve.

Terenski i administrativno-pravni segmenti u upravljanju stanovima

S obzirom na popunjenost većine stanova i različite osnove za korištenje, gdje najmoprimci uslijed praćenja statusa mogu i promijeniti kategoriju, fokus u upravljanju je na komunikaciji s korisnicima kako bi korištenje po svim kategorijama stanova bilo usklađeno sa stvarnim stanjem i pravno regulirano, a imovina Republike Hrvatske zaštićena i aktivna u ostvarivanju prihoda.

Sredstva kojima se ostvaruje zaštita interesa RH obuhvaćaju terenski dio, odnosno kontinuirane očevide na nekretninama, provjere korisnika te komunikaciju s upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika; i administrativni dio koji obuhvaća prikupljanje dokumentacije, utvrđivanje statusa, usklađivanje najamnina i naknada za korištenje, kontrolu režijskih i svih ostalih troškova nekretnine, komunikaciju s dobavljačima itd.

Društvo se nerijetko u većini kategorija susreće s korisnicima u potrebi za dodatnom skrbi zbog čega aktivno komunicira i s centrima za socijalnu skrb kako bi im se pružila odgovarajuća podrška sustava, a uz odobravanje obročnih otplata, reguliralo podmirivanje mjesečnih obveza. Kod korisnika koji bez pravne osnove koriste stanove u kojima se nalaze, u suradnji s državnim odvjetništvima, kao posljednji i neizbježan korak u zaštiti državne imovine, pokreću se odgovarajući postupci u cilju naplate i iseljenja.

Objavljeno: 9. veljače 2022.