Uklanjanje oštećenih objekata u Petrinji prvi korak do buduće obnove

U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti građana, u koordinaciji Stožera civilne zaštite u Petrinji su uklanjani objekti koji su uslijed potresa pretrpjeli teža oštećenja te su nakon pregleda označeni crvenom oznakom. Među do sada uklonjenim objektima, tri su građevine na upravljanju Državnih nekretnina d.o.o.  

Sukladno izrađenim elaboratima ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije te odlukama Stožera i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, uklonjena su tri objekta u vlasništvu Republike Hrvatske, dok četvrti objekt u državnom vlasništvu čeka na djelomično uklanjanje i rekonstrukciju.

Prvi radovi započeli su u povijesnoj jezgri grada na Trgu hrvatskih branitelja 2, a obuhvatili su djelomično uklanjanje i rekonstrukciju sa sačuvanim elementima koje je odredio konzervator. Riječ je o uglovnom objektu  s kojega su prije uklanjanja ornamenti na fasadi demontirani i konzervirani za buduću rekonstrukciju. Gradilište je očišćeno i osigurano, a građevni materijal adekvatno je odložen na za to predviđene lokacije.

Djelomično uklanjanje objekta u Petrinji, Trg hrvatskih branitelja 2

Drugo uklanjanje objekta započelo je na adresi Trg Petra Preradovića 2, gdje je zbog postojećeg stanja građevinske konstrukcije u cijelosti uklonjena zgrada pokraj Gradske tržnice Petrinja. Sljedeće je uklanjanje, zajedno sa susjednim objektom, uslijedilo u središtu grada, u ulici Vladimira Nazora 16. Objekt je pretrpio znatna oštećenja na konstruktivnim elementima.

Uklonjeni objekti kod gradske tržnice i u ulici Vladimira Nazora u Petrinji

Elaboratom je predodređen za djelomično uklanjanje i rekonstrukciju i objekt smješten na središnjem gradskom Trgu dr. Franje Tuđmana, u zoni potpune zaštite povijesnih struktura, i predstavlja pojedinačno kulturno dobro, zbog čega je izrađeni elaborat prethodno predan Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine u Sisku. Konzervatorski odjel odredio je smjernice za obnovu koje obuhvaćaju rekonstrukcije dijelova zgrade, sanaciju određenih elemenata objekta kao i konzervatorsko-restauratorske radove.

U Sisačko-moslavačkoj županiji dosada su pregledani objekti sa 117 jedinica na upravljanju Državnih nekretnina, a evidentirano je 65 jedinica (stanova i poslovnih prostora) označenih žutom ili crvenom naljepnicom. Oštećene jedinice iz portfelja Društva, osim spomenute četiri koje su u 100% vlasništvu RH, nalaze se u višestambenim zgradama u kojima je RH jedan od suvlasnika te Društvo na području pogođenom potresima poduzima potrebne aktivnosti.

Objavljeno: 29. ožujka 2021.