Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 37. Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka) u trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Društvo Državne nekretnine d.o.o. osobitu važnost pridaje zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnika u skladu s važećim propisima. Želja nam je pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikupljamo.

U dokumentu Pravila privatnosti možete pronaći detaljne informacije o tome koji se osobni podaci korisnika prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje svrhe i kako se štite.

E-pošta: gdpr@hr-nekretnine.hr

Službenica za zaštitu podataka

Željka Franić

Tel: +385 (1) 2092 112
E-pošta: zeljka.franic@hr-nekretnine.hr 

Zamjenica službenice za zaštitu podataka

Natalija Vrbanić

Tel: +385 (1) 2079 260
E-pošta: natalija.vrbanic@hr-nekretnine.hr