Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje društvo Državne nekretnine d.o.o. ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti društvu Državne nekretnine d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

  • Pisanim putem na adresu: Državne nekretnine d.o.o., Planinska ulica 1, 10 000 Zagreb
  • Telefonom na broj: +385 (1) 2092 112
  • Faksom na broj: +385 (1) 6346 459
  • Elektroničkom poštom na: pristup.informacijama@hr-nekretnine.hr
  • Osobno u pisarnicu Društva radnim radom od 08:00 do 16:00 sati

Službenica za informiranje

Željka Franić
Tel:+385 (1) 2092 112
E-pošta: zeljka.franic@hr-nekretnine.hr

Zamjenica službenice za informiranje

Natalija Vrbanić
Tel: +385 (1) 2079 260
E-pošta: natalija.vrbanic@hr-nekretnine.hr

Relevantni linkovi:

Povjerenik za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22)

Relevantna dokumentacija:

OBRAZAC Zahtjeva za pristup informacijama
OBRAZAC Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
OBRAZAC Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvještaji:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (.xls)