Što trebate znati ako ste zainteresirani za zakup poslovnog prostora?

Poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanju društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. mogu se zakupiti isključivo putem javnih natječaja, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15, 112/18).

Interes za zakupom poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koji je na upravljanju Društva, podnosi se e-mailom: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, putem stranice za iskaz interesa ili na adresu Planinska 1, Zagreb. Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora na upravljanju Državnih nekretnina d.o.o. donosi Društvo, a Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnoga prostora objavljuje u dnevnom tisku te na internetskim stranicama www.hr-nekretnine.hr, https://mpgi.gov.hr, i www.hgk.hr.

Uvjeti i postupak davanja poslovnih prostora u zakup propisani su Odlukom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cjeloviti oglas vezan za davanje poslovnih prostora u zakup nalazi se na internetskim stranicama: hr-nekretnine.hr, u rubrici: “Natječaji za zakup/najam nekretnina“.

Koraci od javnog natječaja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnoga prostora:

 1. Donošenje odluke o davanju poslovnih prostora u zakup
 2. Raspisivanje natječaja i objava poslovnih prostora za zakup na internetskim stranicama Državnih nekretnina d.o.o., Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Hrvatske gospodarske komore te oglasa u dnevnom tisku u obliku Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup
 3. Organizacija razgledavanja poslovnih prostora prema predviđenom rasporedu objavljenom u javnom pozivu
 4. Po završetku natječaja, javno otvaranje zaprimljenih ponuda na lokaciji određenoj javnim pozivom
 5. Povjerenstvo za provođenje postupka javnog otvaranja ponuda za zakup poslovnih prostora valorizira i pregledava ponude te potpisuje Zapisnik s otvaranja ponuda
 6. Objava rezultata natječaja na internetskoj stranici Državnih nekretnina d.o.o. i MPGI-ja
 7. Poziv ponuditelju koji se pozvao na pravo prvenstva pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnoga prostora sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (rok za očitovanje je tri dana od poziva)
 8. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
 9. Obavijest ponuditeljima o izboru najpovoljnije ponude te povrat jamčevine u roku određenom javnim pozivom
 10. Poziv najpovoljnijem ponuditelju na uplatu beskamatnog pologa (preostale razlike između jamčevine i beskamatnog pologa) za osiguranje plaćanja po ugovoru
 11. Izrada ugovora o zakupu poslovnog prostora potpisanoga od strane zakupodavca i dostava istoga javnom bilježniku
 12. Poziv javnog bilježnika najpovoljnijem ponuditelju radi pristupanja postupku sklapanja ugovora o zakupu poslovnoga prostora
 13. Primopredaja poslovnog prostora – prostor se predaje u viđenom stanju (po dogovoru s djelatnikom Državnih nekretnina d.o.o.)

Najčešći razlozi zbog kojih je ponuda ocijenjena kao nevaljana:

  • nepotpuna dokumentacija
  • ponuditelj nije uplatio točan iznos jamčevine
  • ponuditelj prilaže dokumentaciju iz sudskog/obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koja je starija od 3 mjeseca
  • ponuditelj je dužnik s osnove javnih davanja ili s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
  • ponuditelj nije dostavio odgovarajuću potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja
  • ponuditelj nije uvezao i numerirao ponudu prema uvjetima javnog poziva

Najčešća pitanja i odgovori o poslovnim prostorima

Primjer valjano uvezane i numerirane ponude

Poslovni prostori za iskaz interesa za zakup