Sadašnje odgovornosti i budući izazovi u upravljanju rezidencijalnim i drugim posebnim objektima

Trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. kao društvu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku na upravljanje je povjereno i osam nekretnina sa statusom državnih rezidencija te pet nekretnina koje koriste diplomatsko-konzularna predstavništva. Državne rezidencije pripadaju kategoriji objekata posebne namjene i nalaze se u Zagrebu, na Hvaru i na Brijunima, a sve nekretnine s diplomatsko-konzularnim predstavništvima smještene su u Zagrebu.

Djelokrug Društva u upravljanju državnim rezidencijama proizlazi iz poslovno-tehničke suradnje s vlasnikom koja obvezuje Društvo na tekuće i investicijsko održavanje ovih nekretnina te osiguravanje njihove funkcionalnosti kako bi u skladu s odlukom Vlade o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu RH spremno služile protokolarnoj, diplomatskoj i promidžbenoj svrsi. Društvo se zalaže za uređenje i korištenje nekretnina s krajnjim ciljem održivog upravljanja državnom imovinom unaprjeđenjem kapaciteta za javne i protokolarne svrhe te razvoja kapaciteta s komercijalnom turističkom svrhom.

Međuinstitucijska suradnja u upravljanju i korištenju objekata posebne namjene

Upravljanje objektima od posebne namjene trenutno je regulirano višestrukim zakonskim propisima iz područja sigurnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara i prirode stoga je održavanje i upravljanje ovim objektima kompleksno i društveno odgovorno, a u dijelu korištenja, upravljanja i održavanja za koji je potrebna suglasnost nadležnih institucija zahtijeva i stručnu međuresornu suradnju, zbog čega je Društvo u poslovnom doticaju s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Javnom ustanovom Nacionalni park Brijuni, Ministarstvom kulture i Upravom za kulturnu baštinu, Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode, Hrvatskim restauratorskim zavodom i Područnim konzervatorskim odjelima, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane i Službom državnog protokola.

Institucionalni aspekt upravljanja i korištenja brijunskih rezidencija iznimno je kompleksan i zbog specifičnosti lokacije unutar zaštićenog prirodnog područja sa zabranom plovidbe, kulturno-povijesnog značaja i korištenja rezidencija u protokolarne svrhe te uključuje suradnju 11 zasebnih institucija na poljima organizacije protokolarnih događanja i sigurnosti te zaštite i očuvanja prirodne i kulturno-povijesne baštine.

Vizija upravljanja državnim rezidencijama

Reguliranje korištenja ili posjećivanja rezidencijalnih nekretnina nije u nadležnosti Društva već predstojnika Ureda predsjednika Vlade RH koji u skladu s Odlukom o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske odobrava njihovo korištenje dužnosnicima s pravom korištenja ili drugim osobama kada se radi o promicanju kulturnih, gospodarskih i drugih interesa Republike Hrvatske. Društvo sa svoje strane, osim pripreme objekata za prijem visokih domaćih i stranih državnih tijela, redovitim održavanjem ovih nekretnina osigurava mogućnost buduće višestruke aktivacije vođene nacionalnom strategijom upravljanja državnom imovinom i strategijom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Buduće korištenje državnih rezidencija podrazumijeva uređenje i korištenje nekretnina s krajnjim ciljem održivog upravljanja državnom imovinom unaprjeđenjem kapaciteta u javne i protokolarne svrhe te razvojem kapaciteta u komercijalne svrhe.

Prihod koji Društvo ostvaruje od upravljanja rezidencijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima zbog zakonodavnog okvira koji regulira njihovo korištenje ne utječe znatno na ukupne prihode dok se s druge strane iz prihoda trgovačkog Društva ulaže u očuvanje vrijednosti rezidencijalnih nekretnina s obzirom na njihovu jedinstvenu vrijednost kojom postojećim i budućim naraštajima svjedoče o prošlim vremenima.

Kulturno-povijesna baština na dlanu prirodne baštine

Sve državne rezidencije osim hvarske imaju status zaštićenog kulturnog dobra, a poseban status zaštite imaju okoliš i priroda koja ih okružuje pa je Društvo, uz održavanje državnih rezidencija kao vrijednih kulturno-povijesnih objekata, odgovorno i za održavanje parkovnih površina bogate i raznolike vegetacije unutar kojih brine o zaštiti spomenika kulture i prirode, o održavanju tradicije brijunskog vinskog podruma očuvanjem nasada vinove loze te o nasadima mandarina. Dodatnu odgovornost u upravljanju povijesnim rezidencijama predstavlja bogat umjetnički inventar rezidencijalnih vila s umjetninama i knjižnom građom, a cjelokupan inventar vila registriran je kao pokretni inventar sa svojstvom kulturnog dobra.

Objavljeno: 26. travnja 2022.