Reguliranje zakupnog odnosa

Podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu za sve osobe koje se nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske omogućeno je do 30. lipnja 2019.

Odredbom članka 15. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj: 112/18) propisano je da sve osobe koje se na dan stupanja na snagu Zakona nalaze u neposrednom posjedu poslovnoga prostora (neposredni posjednici), a s Republikom Hrvatskom nemaju sklopljen ugovor o zakupu, mogu do 30. lipnja 2019. zatražiti sklapanje ugovora o zakupu.

Ministarstvo državne imovine za poslovne će prostore u vlasništvu Republike Hrvatske ponuditi sklapanje ugovora o zakupu za predmetni poslovni prostor neposrednom posjedniku koji ima podmirene sve dospjele obveze prema Republici Hrvatskoj te koji je ispunio sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (primjerice troškove režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i slično), na njegov zahtjev, na rok od 5 (pet) godina. Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) ovlašteno je, temeljem čl. 39.a. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18), u ime Republike Hrvatske, a za svoj račun, na temelju odredbi istog Zakona, sklapati ugovore o zakupu za poslovne prostore koji su vlasništvo Republike Hrvatske i koji su mu od tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom predani na upravljanje.

Neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora izravno trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o., Planinska ulica 1, 10000 Zagreb, putem pisarnice ili preporučeno poštom, odnosno na adresu elektroničke pošte info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, prema dostupnim obrascima.

POSTUPAK I OBRASCI:
Popuniti pisani Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora, potpisan od strane ovlaštene osobe, najkasnije do 30.06.2019. i poslati na e-mail: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, poštom na adresu Planinska 1, Zagreb ili predati neposredno u pisarnici Društva na istoj adresi.
Uz zahtjev, dostaviti potvrdu o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava.
Podmiriti sve dospjele obveze s osnove korištenja poslovnog prostora (naknada za korištenje, režije i sl.).
Ako neposredni posjednik ispunjava zakonske uvjete, Društvo će mu dostaviti ponudu za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora.
Uvidom u ponudu te ako se neposredni posjednik slaže s istom, Društvu je potrebno dostaviti pisani prihvat ponude popunjavanjem obrasca Prihvat ponude, odnosno ispuniti i poslati obrazac na adresu: info.poslovniprostori@hr-nekretnine.hr, poštom ili predati neposredno u pisarnici Društva na adresi Planinska 1, Zagreb i to najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave ponude.

Sve informacije o reguliranju zakupnog odnosa mogu se dobiti na kontakt brojeve telefona 01/2657-519 i 01/2079-181, radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na adresama elektroničke pošte: aleksandra.ljuba@hr-nekretnine.hr i ivanka.bruck@hr-nekretnine.hr.

Objavljeno: 26. siječnja 2019.