Priopćenje o radovima na državnoj rezidenciji, Vila Kovač na Hvaru

Vezano za brojne upite medija na temu Vile Kovač na Hvaru, naglašavamo kako trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. sukladno djelokrugu rada upravlja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske iz portfelja Društva u kojem se nalazi i osam rezidencijalnih objekata pa tako i Vila Kovač na Hvaru.

Društvo posluje prema godišnjim planovima poslovanja, planovima javne nabave te radi sve u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Unatoč navedenome, niz aktera unazad više od mjesec dana kontinuirano na medijskoj sceni pokušava Društvo koristiti u dnevnopolitičke svrhe, čemu smo osobito svjedočili kada je riječ o korištenju službenih stanova i njihovom održavanju.

Državne nekretnine ulažu u stanove za službene potrebe i rezidencijalne objekte u svrhu održavanja i sprečavanja od propadanja te povećanja vrijednosti nekretnina.

Konkretno, za Vilu Kovač na Hvaru u 2020. je rađena planirana i potrebna sanacija terase i hidrantske mreže te radovi na održavanju objekta, odnosno građevinsko-obrtnički radovi u svrhu sprečavanja od štete, zaštite od požara i propadanja objekta izloženog vremenskim uvjetima, sveukupnog iznosa oko 190.000 kn, a prema planiranome u 2018. U 2021. je započet i projekt sanacije vanjske stolarije i sanitarnog čvora. U 2020. i 2021. iznos ulaganja u obnovu inventara namijenjenog državnim rezidencijama, smještenog u Vili Kovač, sukladno planiranom od strane nadležne službe u 2019. i 2020., iznosio je oko 170 tisuća kuna.

Napomenimo kako je i za nabavu radova na Vili kovač na Hvaru kao i u svim drugim nabavama Državnih nekretnina postupak proveden sukladno Zakonu i pravilniku o javnoj nabavi. Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) te su se na poziv mogli javiti svi zainteresirani ponuđači, a po provedenom postupku odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda, što je vidljivo iz objavljenog zapisnika na EOJN.

Državne nekretnine zadužene su za upravljanje nekretninama iz portfelja Društva te postupaju u skladu sa svim propisima.

Objavljeno: 10. veljače 2022.