Predloženi novi članovi Nadzornog odbora Državnih nekretnina d.o.o.

Na 17. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 30. listopada 2020. Skupštini trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za nove su članove Nadzornog odbora Društva predloženi Goran Gotal i Ilijana Krešić Rajič.

Imena predloženih kandidata prethodno su radi informiranja objavljena na službenim stranicama nadležnog ministarstva sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a u skladu s člankom 7. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (“Narodne novine”, br. 12/2019).

Nakon završetka postupka imenovanja članova Nadzorog odbora pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te upisa podataka u sudski registar, imena izabranih kandidata bit će objavljena na službenim stranicama, ministarstva kao i na stranicama trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.

Objavljeno: 30. listopada 2020.