Javni natječaj za zapošljavanje od 29. rujna 2023.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 29. rujna 2023. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 1. SAVJETNIK/ICA SPECIJALIST/ICA u Službi za investicijsko i projektno planiranje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, tehnički, poželjna građevinska struka,
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

 1. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društveni, tehnički, biotehnološki, poželjna pravna struka,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

 

 1. SURADNIK/ICA u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VŠS, društveni, tehnički,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

 1. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog radnika.

Uvjeti:

 • VSS, društveni, tehnički,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.


Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole) ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda škole stranih jezika).

Dodatno za radno mjesto pod brojem 1. i 3.

preslika važeće vozačke dozvole.

Dodatno za radno mjesto pod brojem 3. i 4. ukoliko kandidat ostvaruje poželjan uvjet:

ako kandidat ima poželjan uvjet u radu s nekretninama može dostaviti dokaz o iskustvu u radu s nekretninama (potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao  iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio na poslovima s nekretninama ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako kandidat radi ili je radio u državnoj službi).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista ili drugi dokaz).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira  na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj za zapošljavanje objavit će se na stranicama portala MojPosao (www.moj-posao.net), na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (burzarada.hzz.hr) te na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta.“ Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatima za radna mjesta pod brojem 1., 2. i 3. sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest (6) mjeseci, dok će se s izabranim kandidatom za radno mjesto pod brojem 4. sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme s probnim rokom od tri (3) mjeseca.

Radno mjesto pod rednim brojem 1. je sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. radno mjesto s posebnim uvjetima rada te će se kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca uputiti na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

1. SAVJETNIK/ICA SPECIJALIST/ICA u Službi za investicijsko i projektno planiranje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • sudjeluje u odabiru i određivanju prioriteta za provedbu projekata i investicija,
 • priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje nalog za izvršenje,
 • izrađuje projektne zadatke potrebne za izradu projektne dokumentacije, troškovnike, idejne nacrte, razvoje tehničkih i tehnoloških rješenja,
 • sudjeluje u prikupljanju ponuda potrebnih za procjenu investicije, za ocjenu ponuđenih tehničkih karakteristika i kvalitete iz ponude,
 • sudjeluje u pripremi ugovora u području građevinske regulative za nabavu roba, usluga i radova,
 • organizira i koordinira pripremu u  izvedbi ugovora,
 • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
 • organizira i koordinira izvedbu ugovorenih građevinskih radova,
 • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
 • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju,
 • koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača,
 • predlaže izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
 • sudjeluje kod ispitivanja, tehničkih pregleda i obračuna troškova izgradnje,
 • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova,
 • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju
 • koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača,
 • predlaže izmjene u projektu, izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
 • sudjeluje kod ispitivanja tehničkih pregleda, obračuna troškova izgradnje,
 • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova te po potrebi projektira,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

2. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • sudjeluje u svim poslovnim procesima vezano uz zakup poslovnih prostora, sklapanje i praćenje ugovora o zakupu,
 • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

3. SURADNIK/ICA u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove:

 • obavlja stručne poslove iz područja rada Službe uz nadzor i u suradnji s nadređenima,
 • prati i koordinira poslovne aktivnosti Odjela na određenim lokacijama (Zagreb ili Slavonija ili Dalmacija ili Istra/Kvarner)
 • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi unosa u jedinstvenu evidenciju,
 • obrađuje i po potrebi prosljeđuje na nadležno postupanje zahtjeve korisnika drugim organizacijskim jedinicama (npr. radi fakturiranja, izmjene podataka i sl.)
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

4. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • obavlja sve poslove vezane za utvrđivanje statusa stanova i prikuplja relevantnu dokumentaciju s tim u vezi,
 • obavlja sve poslove vezane uz objavu natječaja za najam i sklapanje ugovora,
 • obavlja poslove vezane uz praćenje ugovora o najmu,
 • obavlja poslove vezane uz raskid/otkaz ugovora o najmu,
 • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama obavlja poslove vezane uz upravljanje stanovima
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave.