Natječaj za zakup poslovnih prostora – Zagreb, Osijek i Split – 1/14

Na temelju Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), Klasa: 940-06/14-07/7, Urbroj: 536-051/01-2014-2 od 10. veljače 2014. godine DUUDI objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 1/14

 1. Predmet javnog poziva su poslovni prostori u Zagrebu navedeni u tabelarnom prikazu.
 2. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 28. ožujka 2014. godine do 14,00 sati.NAPOMENE
 3. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki pojedini poslovni prostor zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 5 godina, s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa s rastom troškova života.
 4. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u gore navedenom iznosu za određeni poslovni prostor u korist Državnih nekretnina d.o.o., Zagreb na žiro račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 239531.
 5. Najbolji ponuditelj mora na žiro račun iz točke 4. nakon obavijesti i prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa tri neto mjesečne zakupnine iz ponude na ime pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa
  ili
  dostaviti bankarsku garanciju u visini tri neto mjesečne zakupnine i to bezuvjetnu garanciju, izdana u korist Državnih nekretnina d.o.o., i plativu na “prvi poziv” i “bez prigovora” od banke izdavatelja garancije, sa rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko ponuditelj dostavi navedenu garanciju Državne nekretnine d.o.o. će mu vratiti jamčevinu.
 6. Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u oglasu. Dopuštene djelatnosti za pojedine poslovne prostore određene su od strane DUUDI-a što ne isključuje mogućnost da su gradovi i općine donijeli odluke o ograničenju djelatnosti na pojedinim lokacijama, i u tom slučaju DUUDI ne odgovara za posljedice zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora za određenu djelatnost.
 7. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 8. Poslovni prostori se daju u zakup u postojećem “VIĐENOM STANJU”.

  OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 9. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe.
 10. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
 11. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
 12. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.
 13. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
 14. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 15. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 16. Neće se razmatrati ponude:
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • fizičke i pravne osobe koje su dužnici na osnovu ne plaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu RH, a koju evidenciju vodi DUUDI;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 17. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora.
 18. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih poslovnih prostora i neprihvaćanja niti jedne ponude.

  SADRŽAJ PONUDE

  Svaka ponuda mora sadržavati redni broj i adresu poslovnog prostora iz oglasa za koji se daje ponuda.

 19. Za fizičke osobe:
  • ime i prezime ponuditelja;
  • podatak o prebivalištu;
  • OIB;
  • presliku osobne iskaznice;
  • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena;
  • broj telefona radi kontakta.
 20. Za pravne osobe:
  • naziv ponuditelja;
  • sjedište osobe;
  • OIB;
  • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena;
  • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana, ako je ponuditelj politička stranka ili udruga građana odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u odgovarajući upisnik za ostale pravne osobe;
  • izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;
  • broj telefona radi kontakta.
 21. Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine koji ne može biti manji od početnog, te koji će u slučaju uspostave zakupnog odnosa biti uvećan za stopu poreza na dodanu vrijednost od 25%.
 22. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
 23. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
 24. Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti.
 25. Broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine.
 26. Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Ako se natjecatelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike izvornika), koje ponuda mora sadržavati.

  PODNOŠENJE PONUDE

  Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10 u zatvorenoj omotnici s naznakom:
  “NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA BROJ 1/14”
  i upozorenje: “NE OTVARATI DO 28. ožujka 2014. DO 14,00 SATI”, koje se mora napisati na obje strane omotnice,na adresu:Državni ured za upravljanje državnom imovinom
  Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine
  Dežmanova 10
  10000 Zagreb

 27. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10, dana 28.03.2014. u 14:00 sati.
  Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
 28. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda imovinom smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 29. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 30. Kontakt informacije:
  Tel: +385(0)1 6448 866,
  +385(0) 1 6448 871, +385(0) 1 6346 128,
  Fax: +385(0) 1 6448 911