Natječaj za zakup poslovnih prostora P-4/19

ZAGREB - MAKSIMIRSKA 16 A (PP1600)

Redni broj: 1
Grad:
Zagreb
Adresa:
Maksimirska 16 A
Površina (m2):
24,00
Položaj nekretnine:
prizemlje
Početna mjesečna neto zakupnina:
1.501,20 kn
Jamčevina:
4.503,60
Predložena djelatnost:
sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima
Razred oznaka en. certfikata:
D
Datum i vrijeme pregleda poslovnih prostora:
/

ZAGREB - MAKSIMIRSKA 23 (PP1601)

Redni broj: 2
Grad:
Zagreb
Adresa:
Maksimirska 23
Površina (m2):
58,29
Položaj nekretnine:
prizemlje
Početna mjesečna neto zakupnina:
3.334,92
Jamčevina:
10.004,76
Predložena djelatnost:
sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima
Razred oznaka en. certfikata:
D
Datum i vrijeme pregleda poslovnih prostora:
/

ZAGREB - NOVA CESTA 21 (PP1770)

Redni broj: 3
Grad:
Zagreb
Adresa:
Nova cesta 21
Površina (m2):
37,20
Položaj nekretnine:
prizemlje
Početna mjesečna neto zakupnina:
1.581,74
Jamčevina:
4.745,22
Predložena djelatnost:
sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima
Razred oznaka en. certfikata:
D
Datum i vrijeme pregleda poslovnih prostora:
/

DRNIŠ - PETRA SVAČIĆA 64 (PP46)

Redni broj: 4
Grad:
Drniš
Adresa:
Petra Svačića 64
Površina (m2):
39,10
Položaj nekretnine:
prizemlje
Početna mjesečna neto zakupnina:
1.759,50
Jamčevina:
5.278,50
Predložena djelatnost:
sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima
Razred oznaka en. certfikata:
D/A
Datum i vrijeme pregleda poslovnih prostora:
/

DRNIŠ - PETRA SVAČIĆA 64 (PP47)

Redni broj: 5
Grad:
Drniš
Adresa:
Petra Svačića 64
Površina (m2):
39,60
Položaj nekretnine:
prizemlje
Početna mjesečna neto zakupnina:
1.782,00
Jamčevina:
5.346,00
Predložena djelatnost:
sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima
Razred oznaka en. certfikata:
D/A
Datum i vrijeme pregleda poslovnih prostora:
/

SPLIT - MARULIĆEVA 6 (PP733)

Redni broj: 6
Grad:
Split
Adresa:
Marulićeva 6
Površina (m2):
40,32
Položaj nekretnine:
prizemlje
Početna mjesečna neto zakupnina:
5.067,40
Jamčevina:
15.202,20
Predložena djelatnost:
sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima
Razred oznaka en. certfikata:
B/F
Datum i vrijeme pregleda poslovnih prostora:
/

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA:372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-19-12 od 29. srpnja 2019.godine trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. Zagreb, Planinska ulica 1, objavljuje                                                   

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P- 4/19

Poslovni prostori koji su predmet javnog natječaja nisu slobodni od osoba i stvari te nisu u posjedu DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o.

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. će za navedene poslovne prostore sklopiti ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem po stupanju u posjed istih, a za koji period DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. ne snose odgovornost za eventualnu štetu.

Predložene djelatnosti: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. kolovoza 2019. godine do 12:00. sati, na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb na dan 23. kolovoza 2019. godine u 13:00 sati.

Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 11:00 sati, na brojeve telefona:01/2657-519, 01/2092-112, 01/6346-312.

 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 1. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine, a nakon stupanja u posjed poslovnog prostora.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se na određeno vrijeme od 10 (deset) godina, a smatra se sklopljenim i proizvodi pravne učinke danom njegove solemnizacije (potvrde) od strane javnog bilježnika.

Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja poslovnoga prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa s rastom troškova života.

Ugovorom o zakupu bit će reguliran otkaz ugovora o zakupu na način da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu, između ostaloga, ako:

– zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca ne plati u cijelosti dospjelo dugovanje, u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa 2 (dvije) zakupnine, bez obzira radi li se o dospjelim zakupninama ili dospjelim naknadama za troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora,

– zakupnik u roku od 3 (tri) mjeseca od solemnizacije ugovora o zakupu ne stavi poslovni prostor u funkciju za ugovorenu djelatnost.

Ugovorom o zakupu bit će regulirana dostava pismena zakupniku na način da će se valjanom smatrati i dostava putem elektroničke pošte na adresu dostavljenu u ponudi, a ako pismena sadrže rok, isti počinje teći danom dostave elektroničke pošte.

 1. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.

Potpisom ugovora o zakupu poslovnoga prostora i primopredajnoga zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost.

Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo).

Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu.

Zakupnik preuzima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova.

 1. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja poslovnoga prostora (redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnoga prostora, soboslikarski radovi, popravci svih oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi manjih preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora).
 2. Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, vodna naknada i drugo).
 3. Zakupniku nije dopušteno poslovni prostor dati u podzakup. Ako poslovni prostor bude dan u podzakup ili ako zakupnik sklopi pravni posao s trećom osobom kojim se utječe na korištenje poslovnoga prostora, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona sukladno članku 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18). Ako zakupnik postupi suprotno odredbama o zabrani podzakupa, obvezuje se platiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara visini 6 (šest) mjesečnih zakupnina.
 4. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 1. Pisana ponuda za zakup poslovnoga prostora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u navedenom roku, neposredno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – NE OTVARATI” – REDNI BROJ PROSTORA – OZNAKA PROSTORA (potrebno je naznačiti redni broj pod kojim je u javnom natječaju naveden poslovni prostor, odnosno oznaku poslovnoga prostora za koji se ponuda podnosi).

Ukoliko navedeno nije naznačeno na zatvorenoj omotnici, iz same ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor podnosi ponuda.

 1. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 2. Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, dana 23. kolovoza 2019. u 13:00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 3. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., na račun broj HR0223900011100807245, model: 00, s pozivom na broj 21471-118- broj poslovnoga prostora(broj poslovnoga prostora je broj iz tablice Javnog poziva, a odnosi se na redni broj poslovnoga prostora za koji se daje ponuda).
 4. Ponuditelju čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se ne vraća. Jamčevina će se uračunati u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova, sukladno ugovoru o zakupu. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu ponude, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa do visine tri ponuđene zakupnine na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do isteka ugovora o zakupu

ili

dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine, izdanu u korist društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., plativu na “prvi poziv” i “bez prigovora”, izdanu od poslovne banke i s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 (tri) mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Ako ponuditelj dostavi bankarsku garanciju, društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. vratit će ponuditelju uplaćenu jamčevinu.

Ostalim ponuditeljima, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, dužan je u roku od 8 (osam) dana od poziva uplatiti razliku iznosa beskamatnog pologa ili u istom roku dostaviti bankarsku garanciju kako je gore navedeno te je dužan u roku od 8 (osam) dana od poziva pristupiti sklapanju ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, a u protivnom će se smatrati da je odustao od ponude.

 1. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18).
 2. Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost (ili djelatnosti) koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja mora biti dopuštena sukladno propisima te ponuditelj mora biti registriran za obavljanje iste u odgovarajućim registrima.

Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za predložene djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih.

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude utvrditi koja se djelatnost može obavljati u poslovnom prostoru za koji ima namjeru podnijeti ponudu.

 1. Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.
 2. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za jedan te isti poslovni prostor te će se, u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti prostor, valjanom smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene zakupnine.
 3. Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine za poslovni prostor za koji je podnijela ponudu. Poziv će joj se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.
 4. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dostave nove ponude na način opisan u točki 1.Općih uvjeta za podnošenje ponuda. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.
 5. Ako najpovoljniji ponuditelj izrijekom odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnoga prostora, te ako nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi sukladno točki 5. Općih uvjeta za podnošenje ponuda, jamčevina mu se ne vraća.

U gore navedenim slučajevima sklapanje ugovora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu ponudu, pod uvjetima iz njegove ponude, uz rok od 5 (pet) dana od poziva za očitovanje. Prvom sljedećem ponuditelju poziv će se uputiti poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se isti u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju ponude za sklapanje ugovora o zakupu, smatrat će se da istu ne prihvaća te mu se uplaćena jamčevina ne vraća.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje valjane ponude ili se smatra da je odustao od ponude, neće se pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili bilo kojeg od sljedećih ponuditelja, ako je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ponuditelja koji je prethodno odustao od ponude, odnosno ponuda takvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja neće se razmatrati.

 1. Neće se razmatrati:
 • ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju, ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja, nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu) te uvjetne ponude,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije potvrđena predstečajna nagodba), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.,
 • ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 • ponude u kojima je predložena djelatnost za obavljanje koje ponuditelj nije registriran u odgovarajućim registrima.
 1. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i zadnji broj stranice ponude (npr.: 1/3, 2/3, 3/3).

Ponuda mora sadržavati:

 • oznaku poslovnoga prostora (redni broj objave, oznaka prostora i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor podnosi ponuda),
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
 • djelatnost koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru za koji podnosi ponudu,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju,
 • broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za eventualni povrat jamčevine,
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija- Porezna uprava (izvornik, preslika ili elektronski zapis) o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku) ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku) kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, potvrdu nadležnog ministarstva o statusu (u izvorniku ili preslici), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda,
 • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnoga prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su ponuditelji fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.

Podnošenjem pisane ponude smatra se da su ponuditelji pristali na fotografiranje javnog otvaranja ponuda i objavu fotografija.

 1. Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja, a koji je ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra, da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je navedena u ponudi.
 2. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.
 3. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
 4. Zakupodavac do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup te će u tom slučaju svi ponuditelji za predmetne poslovne prostore biti obaviješteni putem pošte ili elektronske pošte na adresu navedenu u ponudi.

Ukoliko od ponude za zakup pojedinog poslovnog prostora odustanu prva tri najpovoljnija ponuditelja, čija je ponuda valjana, natječaj za predmetni poslovni prostor će se poništiti, odnosno neće se prihvatiti niti jedna pristigla ponuda za zakup.

 1. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetskih stranica Ministarstva državne imovine i društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju obavijest dostaviti i putem pošte ili elektroničke pošte na adresu navedenu u ponudi.