Natječaj za zakup nekretnine i zemljišta „Rezidencije Kumrovec“

Na temelju Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), KLASA: 940-06/14-07/377, URBROJ: 536-05/01-2014-1 od 17. listopada 2014. godine DUUDI objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE I ZEMLJIŠTA „REZIDENCIJE KUMROVEC“ U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC

 1. PREDMET ZAKUPA
  Nekretnina:

  1. Objekti i zemljište „Rezidencije Kumrovec“ u Kumrovcu, sa sljedećim katastarskim česticama:
   • Kat.čk.br. 870 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 1650/1, 1650/4, dio 1650/2, dio 1790, dio 1651/1, dio 1651/3-1, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 873 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 1790, dio 1651/1, dio 1652/3, dio 1652/2, dio 1651/4-1, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 875 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 1790, dio 1651/3-3, dio 5, dio 15/17, dio 1651/3-2, dio 1651/2, dio 1651/1, dio 1651/3-1, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 876 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 1651/3-3, dio 15/17, dio 1651/3-2, dio 1651/2, dio 1651/1, k.o. Razvor.
  2. Zemljište – arboretum „Rezidencije Kumrovec“ u Kumrovcu, sa sljedećim katastarskim česticama:
   • Kat.čk.br. 871 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 13/5, dio 1650/1, 1650/3, dio 1649, dio 1650/2, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 872 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 1650/2, dio 1649, dio 1790, dio 1651/1, dio 1652/3, dio 1652/2, dio 1651/4-1, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 874 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 1650/2, dio 1649, dio 1790, dio 1652/3, dio 1652/2, 1652/1, dio 1651/4-1, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 877 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. 15/10, 6, 16/1, dio 1790, 17, 7, 8, 1888, 9, 10, 13/1, 14/4, 14/2, 14/5, dio 13/5, dio 1650/1, dio 1651/1, dio 1651/3-3, dio 1651/2, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 878 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. 1, dio 2, dio 5, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 879 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. 38/2, 15/1-2, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, dio 15/17, 15/18, 16/4, 16/3, 16/5, dio 5, dio 2, 3, 4, dio 1651/3-3, dio 1651/3-2, dio 1651/3-1, 1651/4-2, 1651/4-3, 1655/2, k.o. Razvor
   • Kat.čk.br. 880 k.o. Razvor koja odgovara zk.čk.br. dio 38/2-2, dio 1655/3, dio 1651/1, dio 1790, dio 1650/2, k.o. Razvor.

  Opis:

  1. Objekti i zemljište „Rezidencije Kumrovec“ u Kumrovcu – zgrada rezidencije smještena je na povišenom dijelu iznad Muzeja „Staro selo“ Kumrovec. Izgrađena je na građevinskoj čestici k.č.br. 870, k.o. Razvor, koja ima površinu od 2.911 m2, sa pripadajućim pomoćnim objektima – garažom, kotlovnicom i praonicom rublja. Zgrada rezidencije je vlasništvo Republike Hrvatske, a u posjedu Muzeja Hrvatskog zagorja – Muzej „Staro selo“ Kumrovec, kojima je osnivač Republika Hrvatska. Objekt je sagrađen 1948. godine kao Hotel Kumrovec, a potom dobiva naziv Vila Kumrovec, te se 1962. godine preuređuje u rezidencijalni objekt, kada je i stavljen novi pokrov, unutarnja pregradnja i prenamjena prostorija te hortikulturno uređenje okoliša objekta – arboretum. Zgrada rezidencije ima četiri etaže s ukupno 791,68 m2 bruto površine. U niskom prizemlju smještena je kuhinja s ekonomatom bruto površine 151,59 m2. U visokom prizemlju nalazi se ulazni dio sa sanitarnim čvorom i tri manje prostorije, prostorom za telefonsku centralu te veliki salon koji ima izlaz na terasu – park brutto površine 243,16 m2. Na prvom katu nalaze se dva apartmana i manji salon sa izlazom na balkon brutto površine 245,20 m2. Na drugom katu (potkrovlju) smješteno je sedam gostinjskih soba sa zajedničkom kupaonicom bruto površine 151,73 m2. Uz objekt rezidencije, nalazi se garaža bruto površine 155,00 m2 i pomoćni objekt bruto površine 55,00 m2. Zemljište – dio arboretuma sa stazom, smješteno je uz samu zgradu rezidencije, na građevinskim česticama 873, 875, i 876, sve k.o. Razvor.Namjena:
   Prilikom prenamjene objekta iz Hotela Kumrovec u „Rezidenciju Kumrovec“, uvažavajući ideje izgradnje najvećeg muzeja na otvorenom, Muzeja „Staro selo“ Kumrovec, arhitekt je nastojao „pomiriti“ tradicijske oblike s modernim shvaćanjima arhitekture 60-tih godina prošlog stoljeća. Sljedeći ideju „in situ“ obnove jezgre Kumrovca, nova funkcija „Rezidencije Kumrovec“ trebala bi naći izvorište u izvornoj funkciji objekta. Rezidencijalni dio trebao bi se predstaviti javnosti stručno razrađenom muzejsko galerijskom koncepcijom stalnog postava vezanog uz Josipa Broza Tita, dok bi objekt u drugom segmentu funkcionirao u smislu „brandirane“ kulturno, turističko, ugostiteljske djelatnosti.
  2. Zemljište – arboretum – hortikulturnim rješenjem 60-tih godina 20. stoljeća, na površini cca. 6 ha oko objekta Rezidencije, prostire se park – arboretum sa raznim vrstama drveća i nasada. Jedan dio okoliša arboretuma uređuje se kao park sa stazama i vidikovcima, dok je vanjski obrub parka riješen kao voćnjak (jabuke, šljive). Objekt zakupa pod ovo točkom nalazi se na građevinskim česticama; kč.br. 871, 872, 874, 877, 878, 879, i 880, sve k.o. Razvor.Namjena:
   Revitalizacija arboretuma oko rezidencije neizostavni je dio rezidencijalnog kompleksa koji doprinosi „in situ“ prikaza objekta, te je investitor dužan u suradnji sa Općinom, Županijom, Ministarstvom kulture i Muzejom Hrvatskog zagorja razraditi program revitalizacije te akcijski i terminski plan realizacije programa.
 2. ZAKUP
  Predmeti zakupa pod točkom 1. daju se u zakup u zatečenom stanju, kao uknjiženo vlasništvo.

  1. Početni iznos mjesečne neto zakupnine za predmet zakupa – Objekti i zemljište „Rezidencije Kumrovec“, a prema navedenim katastarskim česticama iznosi 23.152,05 kn.
   Učešće zakupodavca (RH) u uređenje predmeta zakupa u stanje pogodno za korištenje prema navedenoj namjeni, obaviti će se prema sljedećim uvjetima i dinamici;

   • Prvih šest mjeseci zakupnik je oslobođen plaćanja ugovorene mjesečne zakupnine
   • Po isteku šest mjeseci, a u sljedeće dvije godine (dvadeset četiri mjeseca), zakupnik plaća 50% iznosa ugovorene mjesečne zakupnine.
   • Po isteku dvije godine i šest mjeseci, zakupnik plaća puni iznos ugovorene mjesečne zakupnine do isteka potpisanog Ugovora.
   • U svrhu kontrole korištenja predmeta zakupa, zakupnik je dužan na kraju svake godine od dana potpisa Ugovora, dostaviti dokaz o ulaganju u predmet zakupa.
   • Maksimalan rok za stavljanje objekta zakupa s pripadajućim zemljištem u funkciju je dvadeset i četiri mjeseca od potpisa Ugovora.
   • Zakupnik je dužan svo vrijeme od potpisa Ugovora održavati predmet zakupa u smislu čišćenja te košenja trave.
  2. Početni iznos mjesečne neto zakupnine za predmet zakupa – Zemljište – arboretum „Rezidencije Kumrovec“ u Kumrovcu iznosi 9.131,10 kn.
   Ugovoreni iznos mjesečne zakupnine biti će obračunat trenutkom provedene revitalizacije predmeta zakupa prema definiranim katastarskim česticama, a sve temeljem plana revitalizacije koju će zakupoprimac napraviti u suradnji sa Općinom, Županijom, Ministarstvom kulture te Muzejom Hrvatskog zagorja. Maksimalan rok za revitalizaciju predmeta zakupa je 5 godina od dana potpisa Ugovora, a zakupnik je dužan svo vrijeme od potpisa Ugovora održavati predmet zakupa u smislu čišćenja te košenja trave.

  Realizacija prihvaćenih obveza pod točkama a) i b) mora se pratiti na temelju terminskog plana aktivnosti, kako bi se ispunile sve preuzete obveze u zadanim rokovima, a u slučaju nepoštivanja istih, moguć je raskid Ugovora.
  Rok zakupa je 25 godina.

 3. PONUDAOpći uvjeti za podnošenje ponuda
  1. Pravo na podnošenje ponuda imaju fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe.
  2. Ponuditelji se natječu za zakup nekretnina iz točke 1. (ponude se ne mogu podnositi za nekretnine pod točkom 1. zasebno, već samo zajedno).
  3. Namjena predmeta zakupa je ograničena. Razmatrat će se ponude koje uključuju povezanost muzejsko-galerijskog koncepta sa kulturno, turističko, ugostiteljskom djelatnosti.
  4. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
  5. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora i pripadajućeg zemljišta (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna i vodna naknada, košenje trave i uređenje parkova i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
  6. Zakupnik ne može vršiti preinake predmeta zakupa bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost predmeta zakupa nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.
  7. Zakupnik ne može predmet zakupa dati u podzakup.
  8. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, br. 78/93) te svi troškovi solemizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
  9. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji biti će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
  10. Neće se razmatrati ponude:
   • fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
   • fizičke i pravne osobe koji su dužnici po osnovi neplaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju evidenciju vodi DUUDI, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
   • pravnih osoba koje nisu solventne;
   • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
  11. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu. Sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetom da pristane na zakup s najviše ponuđenom zakupninom za predmet zakupa po ovom Javnom pozivu.
  12. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ 73/13, 99/13, 148/13, i 153/13).
  13. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za predmet zakupa i neprihvaćanja niti jedne ponude.Sadržaj ponude
  14. Za fizičke osobe ponuda mora sadržavati:
   • ime i prezime ponuditelja;
   • podatak o prebivalištu;
   • OIB;
   • presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu – obrtnika;
   • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja
   • broj telefona radi kontakta
   • potvrda o nekažnjavanju
  15. Za pravne osobe ponuda mora sadržavati:
   • naziv ponuditelja;
   • adresa sjedišta osobe;
   • OIB;
   • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo za koju je djelatnost tvrtka registrirana ne starijeg od 6 mjeseci od datuma izdavanja
   • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana, ako je ponuditelj politička stranka ili udruga građana, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u odgovarajući upisnik za ostale pravne osobe;
   • izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;
   • broj telefona radi kontakt;
   • potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobe
  16. Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od početnog.
  17. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
  18. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
  19. Detaljan opis buduće namjene predmeta zakupa.
  20. Poslovni akcijski i terminski plan u kojem je prikazano buduće poslovanje predmeta zakupa.
  21. Program ulaganja i zapošljavanja.
  22. Broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine
  23. Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.
  24. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
  25. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. prosinca 2014. godine do 14:00 sati.
  26. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu predmeta zakupa na rok od 25 godina. Ugovor o zakupu zaključuje se s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja predmeta zakupa kao i namjena te cijena zakupa.
  27. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10 u zatvorenoj omotnici s naznakom:
   JAVNI POZIV – „REZIDENCIJA KUMROVEC“
   i upozorenje:
   „NE OTVARATI DO 16. prosinca 2014. DO 14:00 SATI“, koje se mora napisati na obje strane omotnice,na adresu:

   Državni ured za upravljanje državnom imovinom
   Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine
   Dežmanova 10
   10000 Zagreb

  28. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10, dana 16. prosinca 2014. u 14:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
  29. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
  30. Kriteriji za odabir ponuda:
   • povoljnost ponude – visina mjesečne zakupnine
   • poslovni ugled i sposobnost Ponuditelja za pokretanje poslovanja predmeta zakupa
   • predviđena namjena
   • program ulaganja i zapošljavanje
   • ponuđeno osiguranje plaćanja zakupnine
  31. Kontakt informacije:
   Tel: +385(0)1 6448 888,
   6346 382, 6346 292,
   Fax: +385(0)1 6448 911,
   6346 382
  32. Cjeloviti tekst javnog poziva objavljen je na internetskim stranicama www.duudi.hr, hr-nekretnine.hr i www.hgk.hr.NAPOMENE
  33. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za zakup nekretnina u iznosu od 96.849,45 kn (tri netto mjesečne zakupnine), u korist Državnih nekretnina d.o.o., Zagreb na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 239531-RK.
  34. Najbolji Ponuditelj mora na račun iz točke 33. nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa jednogodišnje netto zakupnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa, ili dostaviti bankarsku garanciju u visini jednogodišnje netto zakupnine i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist Državnih nekretnina d.o.o., i plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ od banke izdavatelja garancije, sa rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko Ponuditelj dostavi navedenu garanciju Državne nekretnine d.o.o. će mu vratiti jamčevinu. Ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
  35. Zakupnik ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje predmeta zakupa.
  36. Najbolji ponuditelj sklopiti će Ugovor sa društvom Državne nekretnine d.o.o.
  37. Predmeti zakupa daju se u zakup u postojećem „VIĐENOM STANJU“.
  38. Svim zainteresiranim sudionicima ovog javnog poziva biti će omogućen pregled predmeta zakupa dana 26. studenog 2014. godine od 10,00 – 12,00 sati.