Natječaj za najam stanova – Zagreb 1/14

Na temelju Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), Klasa: 371-01/14-04/264, Urbroj: 536-09/11-2014-1/AN od 1. kolovoza 2014. godine i Klasa: 371-01/14-04/1311, Urbroj: 536-09/11-2014-1/AN od 20. kolovoza 2014. godine DUUDI objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NAJAM STANOVA 1/14

 1. Predmet javnog poziva su stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske navedeni u tabelarnom prikazu.
 2. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. rujna 2014. godine do 14,00 sati
 3. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki pojedini stan zaključit će se ugovor o najmu stana na rok od 5 godina, uz mogućnost nakon isteka roka sklapanja novog ugovora na slijedećih 5 godina ukoliko najmoprimac u potpunosti izvršava obveze iz ugovora. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja stana te način godišnjeg usklađivanja cijene najma s rastom troškova života.
 4. Pisana ponuda za najam s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10 u zatvorenoj omotnici s naznakom:
  “NATJEČAJ ZA NAJAM STANOVA BROJ 1/14”
  i upozorenje: “NE OTVARATI DO 30. rujna 2014. DO 14,00 SATI”, koje se mora napisati na obje strane omotnice,

  na adresu:

  Državni ured za upravljanje državnom imovinom
  Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine
  Dežmanova 10
  10000 Zagreb

 5. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10, dana 30. rujna 2014. u 14:00 sati.
  Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
 6. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 7. Kontakt informacije:
  Tel: +385(0)1 6448 866,
  6448 871, 6346 487,
  6346 270, 6346 411
  Fax: +385(0) 1 6448 911
 8. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.duudi.hr i hr-nekretnine.hr

  NAPOMENE

 9. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu pod rednim brojem stana za koji daje ponudu u korist Državnih nekretnina d.o.o., Zagreb na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 239531.
 10. Najbolji ponuditelj mora na račun iz točke 9. nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa tri neto mjesečne najamnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje najmodavcu do kraja ugovorenog roka najma.
 11. Stanovi se daju u najam u postojećem “VIĐENOM STANJU”.OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
 12. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe.
 13. Pravo na najam ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos najamnine.
 14. Osim najamnine, najmoprimac se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja stana te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja stana (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
 15. Najmoprimac ne može vršiti preinake predmetnog stana bez pismenog pristanka najmodavca te se i u slučaju pristanka najmodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane najmodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu najmodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost stana nakon isteka najma vlasništvo su Republike Hrvatske.
 16. Najmoprimac ne može dati u podnajam stan u cijelosti ili u dijelu, bez suglasnosti najmodavca.
 17. Najmoprimac može stan koristiti za stanovanje, a ne može stan koristiti za druge namjene, u cijelosti ili djelomično.
 18. Ugovor o najmu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret najmoprimaca.
 19. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom najamnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 20. Neće se razmatrati ponude:
  • osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • osoba koji su dužnici po osnovi neplaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju evidenciju vodi DUUDI;
  • osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 21. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora.
 22. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih stanova i neprihvaćanja niti jedne ponude.

  SADRŽAJ PONUDE

 23. Svaka ponuda mora sadržavati redni broj i adresu stana iz oglasa za koji se daje ponuda.
 24. Osobne podatke:
  • ime i prezime ponuditelja;
  • OIB;
  • presliku osobne iskaznice;
  • broj telefona radi kontakta.
 25. Ponuđeni neto iznos mjesečne najamnine koji ne može biti manji od početnog.
 26. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
 27. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdane od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
 28. Broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine.
 29. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.