Javni natječaj za zapošljavanje od 6. travnja 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 6. travnja 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na određeno vrijeme

1. VODITELJ Samostalnog odjela za odnose s javnošću, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VSS, društveni ili humanistički
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima
 • iskustvo u odnosima s javnošću
 • znanje engleskog jezika
 • rad u MS Office paketu
 • vozačka dozvola B kategorije

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
– dokaz o iskustvu u odnosima s javnošću (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao i trajanju radnog odnosa ili sl.)
– dokaz o znanju engleskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).
– preslika vozačke dozvole B kategorije

Poželjno je iskustvo na rukovodećim položajima. Ukoliko kandidat ima poželjno iskustvo, može dostaviti dokumentaciju kojom isto dokazuje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao i trajanju radnog odnosa ili sl.).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj provest će se posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – voditelj Samostalnog odjela za odnose s javnošću“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka bit će objavljen na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat se obavještava da prijavom na ovaj natječaj dostavlja osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te se protekom roka osobni podaci više ne čuvaju i ne obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog zaposlenika, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

VODITELJ/ICA Samostalnog odjela za odnose s javnošću:

 • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Samostalnog odjela,
 • odgovoran je za rad Samostalnog odjela te odluke koje iz djelokruga rada Samostalnog odjela donosi,
 • učinkovito komunicira i nadzire komunikaciju s javnošću vezanu za sve aspekte poslovanja Društva,
 • nadzire medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Društva,
 • predlaže Upravi i izrađuje nacrte svih vrsta reagiranja na objave u medijskom prostoru,
 • nadzire oblikovanje i upravljanje sadržajem mrežne stranice Društva,
 • nadzire poslove vezane za pravo na pristup informacijama,
 • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju Uprave