Javni natječaj za zapošljavanje od 6. rujna 2019.

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 6. rujna 2019. godine raspisuje:

Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

1. VODITELJ Odjela za pravnu potporu, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VSS, pravni (dipl.iur. ili mag. iur.)
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
 • iskustvo u radu na poslovima zastupanja
 • pravosudni ispit
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • rad u MS Office paketu

2. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencijalne nekretnine, ostale resurse i protokol, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VSS, društveni, humanistički, tehnički
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • rad u MS Office paketu
 • vozačka dozvola B kategorije

3. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VŠS, tehnički, biotehnički, društveni
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu
 • položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznat status stručnjaka zaštite na radu ili uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • rad u MS Office paketu
 • vozačka dozvola B kategorije

4. SURADNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VŠS, društveni ili tehnički
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • rad u MS Office paketu
 • vozačka dozvola B kategorije

5. REFERENT SLUŽBE za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • SSS
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima: administrativni, prijepisni i arhivski poslovi, vođenje i ažuriranje evidencija, primanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, poslovi vezani uz izvješće o radu zaposlenika i evidencije prisutnosti na radu te komunikacija i korespondencija u uredskom poslovanju
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • rad u MS Office paketu

 

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • dokaz o iskustvu na poslovima zastupanja (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zastupanja ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove)
 • dokaz o položenom pravosudnom ispitu
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 4.:

 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika)
 • ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet, odnosno ako ima iskustvo u radu s nekretninama: dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanima uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima zaštite na radu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zaštite na radu ili preslika ugovora o radu ili rješenja o prijemu, ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove)
 • dokaz o položenom općem dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatom statusu stručnjaka zaštite na radu ili uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje
 • preslika vozačke dozvole B kategorije
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika)

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 5.

 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (hr-nekretnine.hr) te u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja, a kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući privolu te se nakon povlačenja privole njegovi osobni podaci neće dalje obrađivati.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci.

VODITELJ Odjela za pravnu potporu, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova:

 • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Odjela
 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz područja rada Odjela i Službe
 • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Odjela
 • obavlja sve poslove voditelja Službe te zamjenjuje voditelja Službe u poslovima iz svoje nadležnosti, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti voditelja Službe
 • odgovoran je za rad Odjela te odluke koje iz djelokruga rada Odjela donosi
 • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Odjela
 • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencijalne nekretnine, ostale resurse i protokol:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Samostalne službe
 • izrađuje prijedloge akata vezanih za korištenje predmetnih nekretnina
 • priprema, provodi i prati ugovore o korištenju predmetnih nekretnina
 • kontrolira ispunjenje svih obveza s osnove korištenja, izrađuje prijedloge akata o raskidu/otkazu ugovora i inicira daljnje postupke s te osnove
 • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada
 • utvrđuje nedostatke, inicira njihovo otklanjanje i poduzima sve druge radnje vezane za dovođenje u stanje prikladno za korištenje
 • komunicira s dobavljačima i pružateljima usluga te upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika zgrada
 • pribavlja svu potrebnu dokumentaciju glede predmetnih nekretnina
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Samostalne službe ili Uprave

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • pruža stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, zaposlenicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu i protupožarne zaštite
 • sudjeluje u izradi procjene rizika iz područja zaštite na radu
 • provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i protupožarne zaštite, vodi brigu o otklanjanju nedostataka iz područja zaštite na radu
 • izrađuje procedure i radne upute vezano uz zaštitu na radu, osposobljava zaposlenike za rad na siguran način te vodi sve relevantne evidencije uključujući i podatke u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima
 • surađuje sa svim relevantnim tijelima nadležnima za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu
 • surađuje sa specijalistima medicine rada
 • predlaže tehničku zaštitu, propisuje i utvrđuje uporabu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, organizira postavljanje tabli upozorenja o zabranama, opasnostima i obveznoj uporabi osobnih zaštitnih sredstava
 • provodi i sve ostale poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite u skladu s potrebama poslodavca
 • prati zakonske propise iz područja protupožarne zaštite i zaštite na radu i osigurava njihovu primjenu te prati propise i zakonske regulative iz djelokruga rada Službe
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

SURADNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove:

 • obavlja stručne poslove iz područja rada Službe uz nadzor i u suradnji s nadređenima
 • prati i koordinira poslovne aktivnosti Odjela na određenim lokacijama (Zagreb ili Slavonija ili Dalmacija ili Istra/Kvarner)
 • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi unosa u jedinstvenu evidenciju
 • obrađuje i po potrebi prosljeđuje na nadležno postupanje zahtjeve korisnika drugim organizacijskim jedinicama (npr. radi fakturiranja, izmjene podataka i sl.)
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

REFERENT SLUŽBE u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore:

 • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove
 • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe
 • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu
 • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenike Službe
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave