Javni natječaj za zapošljavanje od 4. svibnja 2021.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 4. svibnja 2021. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na neodređeno vrijeme

1. SURADNIK/STRUČNI SURADNIK u Odjelu za računovodstvo, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko-financijske poslove, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VŠS, ekonomski
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • rad u MS Office paketu

Prijavi na natječaj za radno mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

 •  životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika.

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je do 14. svibnja 2021. god.

Ovaj javni natječaj provest će se posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će se objaviti i na mrežnim stranicama Društva (hr-nekretnine.hr).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat se obavještava da prijavom na ovaj natječaj dostavlja osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

Za radno mjesto s obzirom da se radi o radnom mjestu koje sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., zahtjeva pregled vida izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca uputit će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 5 mjeseci.

 • obavlja stručne poslove iz područja rada Službe uz nadzor i suradnju s nadređenima,
 • knjiži promjene na kontima glavne knjige i vanbilance, kontrolira stanja na kontima glavne knjige,
 • usklađuje konta glavne knjige s analitikama,
 • izrađuje PDV prijavu na osnovu usklađenih knjiga IR-a i UR-a s kontima glavne knjige,
 • kontrolira knjigu UR-a i primjenu stope prorate pri knjiženju UR-a,
 • kontrolira knjiženje porezno priznatih i porezno nepriznatih rashoda,
 • obračunava plaće u novcu i naravi, druge dohotke i ostala primanja službenika, NO i povremeno angažiranih osoba po ugovorima (sva primanja),
 • knjiži sve procjene, rezervacije i vremenska razgraničenja rashoda i prihoda te vrši ukidanja i usklađenja istih,
 • šalje konfirmacije stanja dobavljača i vodi evidenciju o konfirmiranosti,
 • izrađuje sva izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave