Javni natječaj za zapošljavanje od 29. travnja 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 29. travnja 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. Voditelj/ica Samostalnog odjela za internu reviziju, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VSS
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima revizije
 • poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima
 • certifikat za ovlaštenog unutarnjeg revizora kojeg izdaju strukovne organizacije
 • poželjno iskustvo u poslovima interne revizije
 • poželjno iskustvo u poslovima eksterne revizije
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • radu u MS Office paketu

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
– certifikat za ovlaštenog unutarnjeg revizora kojeg izdaju strukovne organizacije,
– dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima revizije (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao i trajanju radnog odnosa ili sl.).
– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Ako kandidat ima poželjno iskustvo na poslovima interne revizije može dostaviti dokumentaciju kojom isto dokazuje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao i trajanju radnog odnosa ili sl.).

Ako kandidat ima poželjno iskustvo na poslovima eksterne revizije može dostaviti certifikat, odnosno ispit zvanja ovlaštenog revizora pri hrvatskoj revizorskoj komori.

Ako kandidat ima poželjan uvjet rada na rukovodećim položajima dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani je kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj provest će se putem portala MojPosao.hr te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – voditelj Samostalnog odjela za internu reviziju“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci.

VODITELJ/ICA Samostalnog odjela za internu reviziju:

 • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Samostalnog odjela
 • odgovoran je za rad Samostalnog odjela te odluke koje iz djelokruga rada Samostalnog odjela donosi
 • izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije
 • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Samostalnog odjela
 • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranje svih procesa
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju Uprave.