Javni natječaj za zapošljavanje od 27. siječnja 2023.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 27. siječnja 2023. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. SAVJETNIK SPECIJALIST u Odjelu za javnu nabavu, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko-financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društveni ili tehnički,
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • važeći certifikat u području javne nabave,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

2. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za investicijsko i projektno planiranje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, tehnički, poželjna građevinska struka,
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • rad u MS Office paketu.

3. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Rijeka, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društveni, tehnički, biotehnološki,
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama.


4. REFERENT Službe za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko-financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS
 • 3 godine radnog iskustva na sljedećim poslovima: koordiniranje korespondencije i komunikacije u uredskom poslovanju, administrativni, prijepisni, arhivski i pomoćnih poslovi, vođenje i ažuriranje evidencija, primanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, vođenje evidencije prisutnosti na radu zaposlenika,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o znanju/poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole) ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda škole stranih jezika)).

Dodatno za radno mjesto pod brojem 1.:
– preslika važećeg certifikata u području javne nabave

Dodatno za radno mjesto pod brojem 2.:
– preslika vozačke dozvole

Dodatno za radno mjesto pod brojem 3.:
– ako kandidat ima poželjan uvjet u radu s nekretninama može dostaviti dokaz o iskustvu u radu s nekretninama (potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio na poslovima s nekretninama ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako kandidat radi ili je radio u državnoj službi).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4.
– poželjno da kandidat dostavi kao dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio na traženim poslovima ili ugovor o radu, odnosno rješenje o prijemu u radni odnos iz kojeg je isto vidljivo.

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj objavit će se na portalu MojPosao, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest (6) mjeseci.

Radno mjesto pod brojem 1. sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., zahtijeva pregled vida. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Društva, uputiti će se na liječnički pregled vida specijalistu medicine rada.
Radno mjesto pod rednim brojem 2. je sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. s posebnim uvjetima rada te će se kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca uputiti na liječnički pregled i ocjenu sposobnosti specijalistu medicine rada.

1. SAVJETNIK SPECIJALIST u Odjelu za javnu nabavu, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko-financijske poslove:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela i Službe,
 • sudjeluje u izradi plana javne nabave i prati realizaciju istog,
 • sudjeluje u pripremi postupaka nabave i javne nabave,
 • izrađuje ugovore na temelju provedenih postupaka nabave i pripadajuće dodatke ugovorima,
 • distribuira ugovore sklopljene u postupcima nabave nadležnim organizacijskim jedinicama radi provedbe i praćenja istih,
 • vodi evidenciju postupaka nabave, objavljuje sklopljene ugovore te vodi i ažurira registar ugovora sklopljenih u postupcima nabave,
 • redovito prati sve propise iz područja javne nabave, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave.

2. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za investicijsko i projektno planiranje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • sudjeluje u odabiru i određivanju prioriteta za provedbu projekata i investicija,
 • priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje nalog za izvršenje,
 • izrađuje projektne zadatke potrebne za izradu projektne dokumentacije, troškovnike, idejne nacrte, razvoje tehničkih i tehnoloških rješenja,
 • sudjeluje u prikupljanju ponuda potrebnih za procjenu investicije, za ocjenu ponuđenih tehničkih karakteristika i kvalitete iz ponude,
 • sudjeluje u pripremi ugovora u području građevinske regulative za nabavu roba, usluga i radova,
 • organizira i koordinira pripremu u izvedbi ugovora,
 • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
 • organizira i koordinira izvedbu ugovornih građevinskih radova,
 • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju – koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača,
 • predlaže izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
 • sudjeluje kod ispitivanja, tehničkih pregleda, obračuna troškova izgradnje,
 • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova te po potrebi projektira,
 • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanima za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

3. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • obavlja sve poslove vezane za zakup poslovnih prostora, sklapanje i praćenje ugovora o zakupu,
 • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
 • surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave.

4. REFERENT Službe za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko-financijske poslove:

 • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
 • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
 • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenika Službe,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.