Javni natječaj za zapošljavanje od 26. travnja 2023.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 26. travnja 2023. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

1. DOMAR/KA – BRIJUNI u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Brijuni, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS, tehnički,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • poželjan položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja ili strojara kompresorske stanice ili ložača centralnog grijanja
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • za mjesto rada Brijuni dozvola za voditelja brodice B kategorije,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poželjan položen stručni ispit za rukovatelja strojevima za košnju trave, rukovatelja strojevima koji nemaju zaštitu od mehaničkih opasnosti, rukovanje i upravljanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole) ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda škole stranih jezika)),
– preslika važeće vozačke dozvole,
– preslika dozvole za voditelja brodice B kategorije.

Dodatno ukoliko kandidat ostvaruje poželjne uvjete:
-preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja ili strojara kompresorske stanice ili ložača centralnog grijanja
– preslika uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje strojevima za košnju trave, strojevima koji nemaju zaštitu od mehaničkih opasnosti, kao i za rukovanje i upravljanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon.

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj za zapošljavanje objavit će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (burzarada.hzz.hr) te na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto Domar-Brijuni“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest (6) mjeseci.
Oglašeno radno mjesto je sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. radno mjesto s posebnim uvjetima rada te će se kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca uputiti na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

1. DOMAR/KA – BRIJUNI u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova

 • vrši domarske poslove na objektima na Brijunima,
 • rukuje sustavom centralnog grijanja/hlađenja, kontrolira i nadzire rad sustava, mjernih instrumenata, pumpi te ostale pripadajuće opreme, uređaja i instalacija te sredstava za zaštitu od požara,
 • vodi brigu o tekućem održavanju, funkcioniranju i pravodobnom servisiranju postrojenja uređaja centralnog grijanja, rashladnih sustava i ostalih instalacija,
 • surađuje s ovlaštenim serviserima, ispitivačima i dimnjačarima,
 • tehnički priprema objekt za potrebe protokolarnih aktivnosti,
 • vrši manje popravke i zamjene na vodovodnoj instalaciji, elektroinstalaciji, instalaciji sustava grijanja i hlađenja, bravariji, stolariji te obavlja manje staklarske i ličilačke radove, održavanje i kontroliranje jednostavnih sredstava rada,
 • u slučaju većih kvarova izvješćuje nadređene osobe,
 • vodi brigu o vanjskim površinama i njihovom uređenju,
 • upravlja transportnim sredstvima i vozilima,
 • rukuje s motornim strojevima i uređajima,
 • vodi knjigu dnevnog pregleda,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja rezidencijalnih objekata Brijuni, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.