Javni natječaj za zapošljavanje od 23. ožujka 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 23. ožujka 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. VODITELJ Odjela za upravljanje podacima i kontroling, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko-financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VSS, ekonomski, informatički
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • radu u MS Office paketu

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Poželjno je iskustvo na poslovima poslovnog izvještavanja, risk managementa, planiranja i revizije. Ukoliko kandidat ima poželjno iskustvo može dostaviti dokumentaciju kojom isto dokazuje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao i trajanju radnog odnosa ili sl.). Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani je kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Ovaj javni natječaj provest će se posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto –voditelj Odjela za upravljanje podacima i kontroling“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva. Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat se obavještava da prijavom na ovaj natječaj dostavlja osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

Budući da se radi o radnom mjestu koje sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zahtjeva pregled vida, izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca, uputit će se na liječnički pregled vida specijalistu medicine rada.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci.

VODITELJ Odjela za upravljanje podacima i kontroling:

 • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Odjela,
 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz područja rada Odjela i Službe,
 • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Odjela,
 • obavlja sve poslove voditelja Službe te zamjenjuje voditelja Službe u poslovima iz svoje nadležnosti, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti voditelja Službe,
 • odgovoran je za rad Odjela te odluke koje iz djelokruga rada Odjela donosi,
 • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Odjela,
 • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave