Javni natječaj za zapošljavanje od 21. listopada 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 21. listopada 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na određeno vrijeme

 

1. Referent/ica Službe za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika.

Uvjeti:
– SSS
– 3 godine radnog iskustva na sljedećim poslovima: koordiniranje korespondencije i komunikacije u uredskom poslovanju, obavljanje administrativnih, prijepisnih, arhivskih i pomoćnih poslova, vođenje i ažuriranje evidencija, primanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, vođenje evidencije prisutnosti na radu zaposlenika
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– rad u MS Office paketu

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja , radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.
– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole) ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda škole stranih jezika).
– poželjno da kandidat dostavi kao dokaz o radnom iskustvu na traženim poslovima potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio na traženim poslovima ili ugovor o radu, odnosno rješenje o prijemu u radni odnos iz kojeg je isto vidljivo.

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr)

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – referent/ica Službe za najam, status i javna nadmetanja“.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog zaposlenika, s probnim rokom od tri (3) mjeseca.

Referent/ica Službe za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove:

  • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
  • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
  • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
  • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
  • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenika Službe,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.