Javni natječaj za zapošljavanje od 20. studenog 2019.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana  20. studenoga 2019. godine raspisuje:

Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno 

           

 1. VODITELJ Odjela za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju poslovnih prostora, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VSS/VŠS, društveni ili tehnički,
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme (VSS) ili
 • 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme (VŠS),
 • iskustvo u radu s nekretninama,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.
 1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • VSS, društveni ili humanistički,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • poželjno iskustvo u odnosima s javnošću,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.
 1. MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.
 1. SPREMAČICA u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb

Uvjeti:

 • NSS/KV/SSS
 • 1 godina iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme

 

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.

– dokaz o iskustvu u radu s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanima uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),

– preslika vozačke dozvole B kategorije.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2.

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),

– preslika vozačke dozvole B kategorije,

– ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet: dokaz o iskustvu u odnosima s javnošću (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na navedenim poslovima ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 3.

– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave. Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (hr-nekretnine.hr) te u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva. Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja, a  kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući privolu te se nakon povlačenja privole njegovi osobni podaci neće dalje obrađivati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. nad izabranim kandidatom izvršit će se sigurnosna provjera sukladno odredbi članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine, br. 85/08, 86/12). S obzirom na to da je isto radno mjesto s posebnim uvjetima rada sukladno Procjeni rizika radnih mjesta Društva, izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca uputiti će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci.

 OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

VODITELJ Odjela za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju poslovnih prostora, Sektor za poslovne prostore:

 • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Odjela,
 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz područja rada Odjela i Službe,
 • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Odjela,
 • obavlja sve poslove voditelja Službe te zamjenjuje voditelja Službe u poslovima iz svoje nadležnosti, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti voditelja Službe,
 • odgovoran je za rad Odjela te odluke koje iz djelokruga rada Odjela donosi,
 • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Odjela,
 • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

 

SAMOSTALNIN SAVJETNIK u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Samostalnog odjela,
 • komunicira s javnošću vezano za sve aspekte poslovanja Društva,
 • obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Društva,
 • prati medijski sadržaj relevantan za poslovanje Društva,
 • surađuje u izradi nacrta svih vrsta reagiranja na objave u medijskom prostoru,
 • sudjeluje u oblikovanju i upravljanju sadržajem mrežne stranice Društva,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Samostalnog odjela ili Uprave

 

MLAĐI REFERENT u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove:

 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • koordinira korespondenciju iz djelokruga rada Odjela,
 • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Odjela,
 • prati troškove po pojedinoj nekretnini,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

 

SPREMAČICA u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • obavlja poslove čišćenja nekretnina,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja rezidencijalnih objekata Brijuni, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave