Javni natječaj za zapošljavanje od 2. travnja 2024.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 2. travnja 2024. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za utvrđivanje statusa, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama, tri izvršitelja, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

  • VSS, društvenog, tehničkog, humanističkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
  • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • komunikacijske vještine.

2. SURADNIK/ICA u Odjelu financijskog poslovanja, Služba za financije i računovodstvo, Sektor ekonomsko-financijskih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

  • VŠS, društvenog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
  • do 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • komunikacijske vještine.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 (jedan) mjesec od dana objave natječaja),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja, certifikat ili potvrdu odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranih jezika).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista ili drugi dokaz).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj za zapošljavanje objavit će se na stranicama portala MojPosao (www.moj-posao.net), na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (burzarada.hzz.hr) te na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – navesti broj, naziv radnog mjesta i mjesto rada.“ Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti testiranje/selekcijski intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O datumu i vremenu održavanja testiranja/selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju/selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše šest mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

Odabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca, biti upućen na pregled vida.
S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 (šest) mjeseci.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 1:
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Odjelu za utvrđivanje statusa, Služba za stanove, Sektor za upravljanje nekretninama:

– samostalno obavlja složene poslove iz djelokruga rada Odjela,
– sudjeluje u svim poslovnim procesima vezano uz utvrđivanje pravnog i korisničkog statusa stanova,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u sve relevantne aplikacije i evidencije,
– surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugim tijelima u vezi poslova iz svog djelokruga,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
– prati sve propise iz djelokruga rada, kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 2:
SURADNIK/ICA u Odjelu financijskog poslovanja, Služba za financije i računovodstvo, Sektor ekonomsko-financijskih poslova:

– obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela uz pomoć i suradnju s nadređenima,
– prati mjesečno izvršenje financijskog plana Društva,
– vrši unos zbrojnih naloga plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna,
– izrađuje obračunska plaćanja,
– unosi podatke za fakturiranje i regresno fakturiranje, te usklađuje stanja potraživanja,
– vrši obračun zateznih kamata na zahtjev neposrednog voditelja ili voditelja drugih organizacijskih jedinica,
– izrađuje sva izvješća iz djelokruga rada Odjela,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.