Javni natječaj za zapošljavanje od 2. prosinca 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 2. prosinca 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. VODITELJ/ICA SLUŽBE za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društveni, humanistički
 • 8 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima,
 • najmanje 4 godine iskustva u radu s nekretninama,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.


2. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Osijek, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VSS, društveni ili tehnički,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne
  spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
 • rad u MS Office paketu


3. REFERENT/ICA ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme, pretežno rad na terenu

Uvjeti:

 • SSS, tehnički ili društveni,
 • 1 godina iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
 • preslika vozačke dozvole,
 • rad u MS Office paketu.

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o znanju/poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole) ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda škole stranih jezika)),

Dodatno za radno mjesto pod brojem 1.
– dokaz o iskustvu rada s nekretninama u trajanju od najmanje 4 godine iz kojeg je vidljivo da je radio u poslovima vezanim uz nekretnine i u kojem razdoblju je radio iste poslove (potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio u poslovima s nekretninama ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako kandidat radi ili je radio u državnoj službi),
– preslika vozačke dozvole B kategorije,
– ako kandidat ima poželjan uvjet rada na rukovodećim položajima može dostaviti dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda poslodavca ili bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Dodatno za radno mjesto pod brojem 2.
– ako kandidat ima poželjan uvjet u radu s nekretninama može dostaviti dokaz o iskustvu u radu s nekretninama (potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio u poslovima s nekretninama ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako kandidat radi ili je radio u državnoj službi).

Dodatno za radno mjesto pod brojem 3.
– preslika vozačke dozvole B kategorije,
– ako kandidat ima poželjan uvjet u radu s nekretninama može dostaviti dokaz o iskustvu u radu s nekretninama (potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio u poslovima s nekretninama ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako kandidat radi ili je radio u državnoj službi).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr) i u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest (6) mjeseci.

1. VODITELJ/ICA SLUŽBE za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove:

 • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Službe,
 • odgovoran je za rad Službe i odluke koje se iz djelokruga rada Službe donose,
 • odgovara za provedbu i funkcioniranje svih procesa u Službi,
 • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Službe,
 • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Službe,
 • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranje svih procesa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave.

2. SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/ICA u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektor za stanove

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • obavlja sve poslove vezane za utvrđivanje statusa stanova i prikuplja relevantnu dokumentaciju s tim u vezi,
 • obavlja sve poslove vezane uz objavu natječaja za najam i sklapanje ugovora,
 • obavlja poslove vezane uz praćenje ugovora o najmu,
 • obavlja poslove vezane uz raskid/otkaz ugovora o najmu,
 • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama obavlja poslove vezane uz upravljanje stanovima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, Direktora Sektora i Uprave

3. REFERENT/ICA ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove

 • provodi očevide i primopredaje nekretnina iz djelokruga rada Sektora i po potrebi pribavlja dokumentaciju o korisniku i nekretnini,
 • obavlja poslove utvrđivanja nedostatka i iniciranja uklanjanja nedostatka radi privođenja nekretnina svrsi,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i unosa u jedinstvenu evidenciju,
 • izrađuje izvještaje iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave