Javni natječaj za zapošljavanje od 18. srpnja 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 18. srpnja 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na određeno vrijeme

1. Savjetnik specijalist/savjetnica specijalistica u Odjelu za javnu nabavu, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko-financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika.

Uvjeti:

 • VSS, društveni ili tehnički
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme
 • važeći certifikat iz područja javne nabave
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • rad u MS Office paketu

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
– preslika važećeg certifikata iz područja javne nabave,
– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj provest će se posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – savjetnik specijalist u Odjelu za javnu nabavu“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog zaposlenika, s probnim rokom od dva (2) mjeseca.

Savjetnik specijalist/savjetnica specijalistica u Odjelu za javnu nabavu:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela i Službe,
 • sudjeluje u izradi plana javne nabave i prati realizaciju istog,
 • sudjeluje u pripremi postupaka nabave i javne nabave,
 • izrađuje ugovore na temelju provedenih postupaka nabave i pripadajuće dodatke ugovorima,
 • distribuira ugovore sklopljene u postupcima nabave nadležnim organizacijskim jedinicama radi provedbe i praćenja istih,
 • vodi evidenciju postupaka nabave, objavljuje sklopljene ugovore te vodi i ažurira registar ugovora sklopljenih u postupcima nabave,
 • redovito prati sve propise iz područja javne nabave kao i stručna mišljenja, praksu i preporuke nadležnih tijela,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave.