Javni natječaj za zapošljavanje od 17. rujna 2020.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana  17. rujna 2020. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE  na neodređeno vrijeme

1. SPREMAČ/SPREMAČICA u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  • NSS/KV/SSS
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme

Prijavi na natječaj za radno mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

Ovaj javni natječaj provest će se posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva (hr-nekretnine.hr).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – spremač/spremačica“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat se obavještava da prijavom na ovaj natječaj dostavlja osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše šest mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

Nad izabranim kandidatom izvršit će se sigurnosna provjera sukladno odredbi članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine, br. 85/08, 86/12). S obzirom da je isto radno mjesto s posebnim uvjetima rada sukladno Procjeni rizika radnih mjesta Društva, izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca, uputiti će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti. S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 5 mjeseci.

  • obavlja poslove čišćenja nekretnina,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave