Javni natječaj za zapošljavanje od 16. rujna 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 16. rujna 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

 

1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
– VSS, tehnički, magistar inženjer strojarstva
– 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
– znanje jednog svjetskog jezika,
– rad u MS Office paketu,
– vozačka dozvola B kategorije

2. REFERENT ZA OČEVIDE u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
– SSS, tehnički ili društveni,
– 1 godina iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
– poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
– poznavanje jednog svjetskog jezika,
– rad u MS Office paketu,
– vozačka dozvola B kategorije

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
– dokaz o znanju/poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
– preslika vozačke dozvole B kategorije

Dodatno za radno mjesto referent za očevide ukoliko kandidat ima poželjno iskustvo u radu s nekretninama može dostaviti dokumentaciju kojom isto dokazuje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao i trajanju radnog odnosa ili sl.).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani je kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj provest će se putem portala MojPosao.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S obzirom da je radno mjesto pod rednim brojem 1. s posebnim uvjetima rada sukladno procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca uputit će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA SAMOSTALNI SAVJETNIK:

 • obavlja poslove iz djelokruga rada Službe uz pomoć i u suradnji s nadređenima,
 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • sudjeluje u izradi planova i analiza za potrebe održavanja objekta, servisiranja opreme i uređaja,
 • sudjeluje u odabiru i određivanju prioriteta za pripremu i provedbu projekata i investicija na temelju izrađenih analiza iz svog djelokruga rada,
 • priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje naloge za izvršenje,
 • sudjeluje u pripremi ugovora iz područja građevinske regulative za nabavu roba, usluga i radova,
 • organizira i koordinira izvedbu ugovorenih građevinskih radova,
 • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
 • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju,
 • koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača
 • predlaže izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
 • sudjeluje kod ispitivanja, tehničkih pregleda i obračuna troškova izgradnje,
 • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova,
 • organizira i koordinira pripremu u izvedbi ugovora,
 • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
 • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju,
 • koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu, izvođača,
 • predlaže izmijene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • prati propise i zakonske regulative iz djelokruga rada,
 • vodi i odgovara za tehničku dokumentaciju i evidencije,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA REFERENT ZA OČEVIDE:

 • provodi očevide i primopredaje nekretnina iz djelokruga rada Sektora i po potrebi pribavlja dokumentaciju o korisniku i nekretnini,
 • obavlja poslove utvrđivanja nedostatka i iniciranja uklanjanja nedostatka radi provođenja nekretnina svrsi,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i unosa u jedinstvenu evidenciju,
 • izrađuje izvještaje iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave.