Javni natječaj za zapošljavanje od 14. lipnja 2022.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 14. lipnja 2022. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. Voćar/Vinogradar  – Voćarka/Vinogradarka u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Brijuni

Uvjeti:

 • VŠS, agronomski ili biotehnički
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • važeća sanitarna knjižica,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
– dokaz o znanju svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
– preslika važeće sanitarne knjižice

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te će biti objavljen sve do obavijesti Društva o završetku natječaja.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – Voćar/Vinogradar (Voćarka/Vinogradarka) u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo čime ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat se obavještava da prijavom na ovaj natječaj dostavlja osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

Nad izabranim kandidatom će se izvršiti sigurnosna provjera sukladno Zakonu o sigurnosnim provjerama („Narodne novine“ br. 85/08, 86/12).

S obzirom da je radno mjesto s posebnim uvjetima rada sukladno procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o., izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca, uputit će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci.

Voćar/Vinogradar  – Voćarka/Vinogradarka u Službi za tehničku potporu i održavanje:

 • organizira i koordinira sve poslove održavanja okoliša (parka, perivoja, šume, voćnjaka i vinograda)
 • planira aktivnosti i vodi pripadajuće evidencije,
 • priprema, provodi i administrira ugovore pružanja usluga održavanja parkova i perivoja rezidencijalnih objekata na Brijunima,
 • vodi brigu o proizvodnji vina, rakije i maslinovog ulja i brigu o neophodnoj opremi,
 • redovito održava, a u vrijeme boravka gostiju također neposredno vodi i kontrolira izvođenje svih poslova vezanih za uređenje okoliša, vinograda, voćnjaka, plaža i šume,
 • po potrebi sudjeluje u aktivnostima vezanima za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja rezidencijalnih objekata Brijuni, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave