Javni natječaj za zapošljavanje od 10. svibnja 2024.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 10. svibnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. SURADNIK/ICA u Odjelu za tekuće održavanje nekretnina, Služba za investicijsko i tekuće održavanje nekretnina, Sektor održavanja nekretnina, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • VŠS, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • do 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu
 • vozačka dozvola B kategorije.

2. REFERENT/ICA ZA OČEVIDE u Službi za tehničku potporu, Sektor održavanja nekretnina, dva izvršitelja, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu
 • vozačka dozvola B kategorije.

3. DOMAR/KA u Službi za tehničku potporu, Sektor održavanja nekretnina, dva izvršitelja, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS elektrotehničkog, strojarskog ili građevinskog smjera,
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poželjan položen stručni ispit za rukovatelja centralnog ili strojara kompresorske stanice ili ložača centralnog grijanja,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 •  vozačka dozvola B kategorije.

4. REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE u Odjelu za opće poslove, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko-financijskih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • NSS/KV/SSS,
 • do 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

5. VRTLAR/ICA u Odjelu za rezidencijalne objekte, Služba za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama, jedan izvršitelj, mjesto rada: Brijuni, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • osposobljavanje za održivu uporabu pesticida,
 • položen stručni ispit za rukovatelja strojevima za košnju trave i rukovatelja strojevima koji nemaju zaštitu od mehaničkih opasnosti.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 (jedan) mjeseci od dana objave natječaja),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.

Dodatno za radno mjesto pod brojem 1., 2. i 3.:
– preslika važeće vozačke dozvole.

Dodatno za radno mjesto pod brojem 1., 2., 3. i 4.:
– dokaz o znanju/poznavanju jednog stranog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja, certifikat ili potvrdu odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranih jezika).

Dodatno za radno mjesto pod brojem 5.:
– preslika uvjerenja o osposobljenosti za održivu uporabu pesticida,
– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovatelja strojevima za košnju trave i rukovatelja strojevima koji nemaju zaštitu od mehaničkih opasnosti.

Dodatno za radno mjesto pod brojem 2. ukoliko kandidat ostvaruje poželjan uvjet:
– dokaz o iskustvu u radu s nekretninama (potvrdu poslodavca ili bivšeg poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je obavljao iz koje je vidljivo da kandidat radi ili je radio na poslovima s nekretninama ili presliku ugovora o radu ili presliku rješenja o prijemu ako kandidat radi ili je radio u državnoj službi).

Dodatno za radno mjesto pod brojem 3. ukoliko kandidat ostvaruje poželjan uvjet:
– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja ili strojara kompresorske stanice ili ložača centralnog grijanja.

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista ili drugi dokaz).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj za zapošljavanje objavit će se na stranicama portala MojPosao (www.moj-posao.net) te na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta“ Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti testiranje/selekcijski intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja testiranja/selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše šest mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

Radna mjesta pod rednim brojem 1., 3. i 5. su sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. radna mjesta s posebnim uvjetima rada te će se odabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca, uputiti na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

Odabrani kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 4. će prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak poslodavca, biti upućeni na pregled vida.

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 (šest) mjeseci.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 1.
SURADNIK/ICA u Odjelu za tekuće održavanje nekretnina, Služba za investicijsko i tekuće održavanje nekretnina, Sektor održavanja nekretnina:

– obavlja manje složene stručne poslove iz djelokruga rada Odjela uz pomoć i u suradnji s nadređenima,
– prati i surađuje u realizaciji poslovnih aktivnosti iz djelokruga Odjela,
– priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje nalog za izvršenje iz djelokruga Odjela,
– prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju,
– unosi sve podatke iz nadležnosti Odjela u relevantnim aplikacijama i evidencijama,
– pribavlja svu potrebnu dokumentaciju,
– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 2.
REFERENT/ICA ZA OČEVIDE u Službi za tehničku potporu, Sektor održavanja nekretnina:

– provodi očevide i primopredaje, deložacije te ulaske u posjed nekretnina,
– upravlja ključevima nekretnina,
– po potrebi pribavlja dokumentaciju o korisniku i nekretnini,
– obavlja poslove utvrđivanja nedostatka i iniciranja uklanjanja nedostataka radi privođenja nekretnine svrsi (očevid – prijedlog za otklanjanje),
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
– izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i unosa u jedinstvenu evidenciju,
– izrađuje izvješća iz djelokruga rada Službe,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 3.
DOMAR/KA u Službi za tehničku potporu, Sektor održavanja nekretnina:

– vrši domarske poslove,
– rukuje sustavom centralnog grijanja/hlađenja, kontrolira i nadzire rad sustava, mjernih instrumenata, pumpi te ostale pripadajuće opreme uređaja i instalacija te sredstava za zaštitu od požara,
– vodi brigu o tekućem održavanju, funkcioniranju i pravodobnom servisiranju postrojenja uređaja centralnog grijanja, rashladnih sustava i ostalih instalacija,
– surađuje s ovlaštenim serviserima, ispitivačima i dimnjačarima,
– tehnički priprema objekt za potrebe protokolarnih aktivnosti,
– vrši manje popravke i zamjene na vodovodnoj instalaciji, elektroinstalaciji, instalaciji sustava grijanja i hlađenja, bravariji, stolariji te obavlja manje staklarske i ličilačke radove,
– u slučaju većih kvarova izvješćuje nadređene osobe,
– vodi brigu o vanjskim površinama i njihovom uređenju,
– vodi knjigu dnevnog pregleda,
– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 4.
REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE u Odjelu za opće poslove, Služba za ekonomsku potporu, Sektor ekonomsko-financijskih poslova:

– organizira i vrši sve radnje vezane uz otpremu izlazne pošte Društva,
– formira nove spise i dostavlja akte u rad nadležnim organizacijskim jedinicama Društva,
– vodi evidencije iz nadležnosti pisarnice,
– obavlja administrativne, prijepisne, arhivske, pomoćne i druge poslove,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju nadređenog.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA POD REDNIM BROJEM 5.
VRTLAR/ICA u Odjelu za rezidencijalne objekte, Služba za poslovne prostore i rezidencijalne objekte, Sektor za upravljanje nekretninama:

– brine o parkovima i neposrednoj zaštiti parkovnog bilja,
– brine o inventaru parkova,
– rukuje jednostavnim tehničkim uređajima,
– obavlja poslove DDD mjera,
– obavlja poslove vezane za upotrebu pesticida, sredstava za zaštitu bilja i folijarna, organska i mineralna gnojiva,
– upravlja transportnim sredstvima i vozilima,
– rukuje s motornim strojevima i uređajima,
– održava i kontrolira jednostavna sredstva rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.