Javni natječaj za zapošljavanje od 10. srpnja 2023.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 10. srpnja 2023. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
na neodređeno vrijeme

1. REFERENT SEKTORA u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS, ekonomski, matematički,
 • 5 godina radnog iskustva na opisanim poslovima,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

2. REFERENT SLUŽBE u Službi za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • SSS,
 • 3 godine radnog iskustva na opisanim poslovima,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

Prijavi na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrži podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole) ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda škole stranih jezika)).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, potrebno je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog, rodnog lista ili drugi dokaz).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Ovaj javni natječaj objavit će se na portalu MojPosao, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Društva (www.hr-nekretnine.hr).

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidat će biti izabran prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati se obavještavaju da prijavom na ovaj natječaj dostavljaju osobne podatke koji će se obrađivati u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Dostavljeni podaci čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana zaključenja natječaja te protekom tog roka osobni podaci se više ne čuvaju, niti obrađuju. U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest 6 (šest) mjeseci.

1. REFERENT SEKTORA u Sektoru za ekonomsko financijske poslove:

 • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Sektora,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • provodi sva potrebna ažuriranja evidencija koja vodi Društvo iz djelokruga rada Sektora,
 • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Sektor,
 • koordinira i izrađuje izvješća o radu za zaposlenike Sektora,
 • vodi evidenciju prisutnosti na radu za sve zaposlenike Sektora te dostavlja mjesečna izvješća nadležnoj organizacijskoj jedinici,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave.

2. REFERENT SLUŽBE u Službi za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomsko financijske poslove:

 • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
 • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
 • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenike Službe,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.