Javni natječaj za zapošljavanje od 11. ožujka 2020.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo dana 11. ožujka 2020. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE na neodređeno/određeno vrijeme

1. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za investicijsko i projektno planiranje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS, tehnički,
 • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

2. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencijalne nekretnine, ostale resurse i protokol, mjesto rada Zagreb, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS, društveni, humanistički, tehnički,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama.

3. SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektor pravnih poslova, mjesto rada: Zagreb, dva izvršitelja: – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika

Uvjeti:

 • VSS, pravni (dipl. iur. ili mag. iur.),
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • poželjno iskustvo na poslovima zastupanja.

4. SAVJETNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS, društveni ili tehnički,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

5. REFERENT SLUŽBE za administraciju stanova, Sektor za stanove, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • SSS,
 • 3 godine radnog iskustva na sljedećim poslovima: koordiniranje korespondencije i komunikacije u uredskom poslovanju, obavljanje administrativnih, prijepisnih, arhivskih i pomoćnih poslova, vođenje i ažuriranje evidencija, primanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte, evidencija prisutnosti na radu zaposlenika,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu.

6. SURADNIK (Pripravnik) u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju poslovnih prostora, Sektor za poslovne prostore, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme 1 (jedna) godina

Uvjeti:

 • VŠS, tehnički ili društveni,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad u MS Office paketu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poželjno iskustvo u radu s nekretninama.

7. MLAĐI REFERENT U PISARNICI, Odjel za opće poslove, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko financijske poslove, mjesto rada: Zagreb, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • NSS/KV/SSS
 • 1 godina radnog iskustva na sljedećim poslovima: organizacija i sve radnje vezane uz otpremu izlazne pošte, formiranje novih spisa i dostava akata u rad, vođenje evidencija iz nadležnosti pisarnice, administrativni poslovi, prijepisni, arhivski, pomoćni i drugi poslovi
 • rad u MS Office paketu.

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta obavezno je priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,

– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na odgovarajućim poslovima ili presliku ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je radio ili radi u državnoj službi – s opisom poslova i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove).

Ako kandidat u prijavi priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
– preslika vozačke dozvole B kategorije.

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 6.:

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
– preslika vozačke dozvole B kategorije,
– ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet, odnosno ako ima iskustvo u radu s nekretninama: dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanima uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 3.:

– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
– ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet, odnosno ako ima iskustva na poslovima zastupanja – potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zastupanja ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 4.:
– dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 5.
– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

Ovaj javni natječaj objavit će se istovremeno na mrežnim stranicama Društva (hr-nekretnine.hr) te u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto na koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O vremenu održavanja selekcijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na mrežnim stranicama Društva.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na ovaj natječaj i dostavom svojih osobnih podataka, kandidat za zapošljavanje daje privolu za obradu svih dostavljenih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje. Osobni podaci će se samo u tu svrhu obrađivati najviše 6 mjeseci od objave natječaja, a kandidat za zapošljavanje u svakom trenutku može povući privolu te se nakon povlačenja privole njegovi osobni podaci neće dalje obrađivati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. nad izabranim kandidatom izvršit će se sigurnosna provjera sukladno odredbi članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine 85/08, 86/12).

Za radno mjesto pod rednim brojem 7., a s obzirom na to da se radi o radnom mjestu koje sukladno Procjeni rizika radnih mjesta trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zahtjeva pregled vida, izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca, uputit će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 5 (pet) mjeseci, dok će se s izabranim kandidatom pod rednim brojem 3., a koji se zapošljava kao zamjena za privremeno nenazočnog zaposlenika, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka zaposlenika s probnim rokom od 3 mjeseca. S izabranim kandidatom na radno mjesto pod rednim brojem 6. izabrani kandidat zaposlit će se kao pripravnik, na ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.

SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za investicijsko i projektno planiranje, Sektor investicijskih i tehničkih poslova:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
 • sudjeluje u odabiru i određivanju prioriteta za provedbu projekata i investicija,
 • priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje nalog za izvršenje,
 • izrađuje projektne zadatke potrebne za izradu projektne dokumentacije, troškovnike, idejne nacrte, razvoje tehničkih i tehnoloških rješenja,
 • sudjeluje u prikupljanju ponuda potrebnih za procjenu investicije, za ocjenu ponuđenih tehničkih karakteristika i kvalitete iz ponude,
 • sudjeluje u pripremi ugovora u području građevinske regulative za nabavu roba, usluga i radova,
 • organizira i koordinira pripremu u izvedbi ugovora,
 • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
 • organizira i koordinira izvedbu ugovorenih građevinskih radova,
 • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
 • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju,
 • koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača,
 • predlaže izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
 • sudjeluje kod ispitivanja, tehničkih pregleda i obračuna troškova izgradnje,
 • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova,
 • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju – koordinira rad nadzornih
 • inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača,
 • predlaže izmjene u projektu, izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
 • sudjeluje kod ispitivanja tehničkih pregleda, obračuna troškova izgradnje,
 • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova te po potrebi projektira,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnoj službi za rezidencijalne nekretnine, ostale resurse i protokol:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Samostalne službe,
 • izrađuje prijedloge akata vezanih za korištenje predmetnih nekretnina,
 • priprema, provodi i prati ugovore o korištenju predmetnih nekretnina,
 • kontrolira ispunjenje svih obveza s osnove korištenja, izrađuje prijedloge akata o raskidu/otkazu ugovora i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada,
 • utvrđuje nedostatke, inicira njihovo otklanjanje i poduzima sve druge radnje vezane za dovođenje u stanje prikladno za korištenje,
 • komunicira s dobavljačima i pružateljima usluga te upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika zgrada,
 • pribavlja svu potrebnu dokumentaciju glede predmetnih nekretnina,
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Samostalne službe ili Uprave.

SAVJETNIK u Službi za poslove zastupanja, Sektor pravnih poslova:

 • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Službe uz pomoć i suradnju s nadređenima,
 • predlaže pokretanje potrebnih postupaka pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima, prati pokrenute postupke i izrađuje potrebne akte te surađuje s nadležnim državnim odvjetništvima s tim u vezi,
 • zastupa Društvo u postupcima pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima,
 • sudjeluje u izradi pravnih mišljenja, očitovanja i izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

SAVJETNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Služba za administraciju stanova, Sektor za stanove:

 • savjetnik obavlja poslove iz djelokruga rada Odjela uz pomoć i u suradnji s nadređenima,
 • sudjeluje u svim poslovnim procesima iz djelokruga rada Odjela,
 • samostalni savjetnik samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Odjela,
 • obavlja sve poslove vezane uz komunikaciju s dobavljačima i pružateljima usluga,
 • prati i obavlja svu potrebnu komunikaciju vezano uz promjene koje utječu na troškove proizišle s osnove upravljanja stanovima,
 • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

REFERENT SLUŽBE za administraciju stanova, Sektor za stanove:

 • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe i pripadajućih odjela,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
 • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
 • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
 • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe i pripadajućih odjela te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenike Službe i pripadajućih odjela,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

SURADNIK u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Služba za administraciju poslovnih prostora, Sektor za poslovne prostore:

 • obavlja stručne poslove iz područja rada Odjela i Službe uz nadzor i suradnju s nadređenima,
 • prati, koordinira i sudjeluje u poslovnim aktivnostima Odjela,
 • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i evidentiranja izmjena,
 • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Odjela i Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
 • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

MLAĐI REFERENT U PISARNICI, Odjel za opće poslove, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko financijske poslove:

 • organizira i vrši sve radnje vezane uz otpremu izlazne pošte Društva,
 • formira nove spise i dostavlja akte u rad nadležnim organizacijskim jedinicama Društva,
 • vodi evidencije iz nadležnosti pisarnice,
 • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske, pomoćne i druge poslove,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave.