Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, dana 04. rujna 2018. godina raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

 

 1. REFERENT SLUŽBE u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme na razdoblje od 1 (jedne) godine s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca
   Uvjeti:

  • SSS
  • 3 godina radnog iskustva na opisanim poslovima,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
 2. MLAĐI REFERENT U PISARNICI u Odjelu za opće poslove, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika
   Uvjeti:

  • SSS/NSS/KV
  • 1 godina radnog iskustva na opisanim poslovima
  • rad u MS Office paketu,

 

Prijavi na natječaj za oba radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava za natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 1. REFERENT SLUŽBE u Službi za zakup, status i javna nadmetanja, Sektor za poslovne prostore
  • koordinira korespondenciju i komunikaciju iz djelokruga rada Službe,
  • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
  • vodi i ažurira evidencije iz djelokruga rada Službe,
  • prima, evidentira i raspoređuje poštu za Službu,
  • surađuje s referentom Sektora u vezi izvješća o radu zaposlenika Službe te evidencije prisutnosti na radu za zaposlenike Službe,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

  SLUŽBA ZA ZAKUP, STATUS I JAVNA NADMETANJA obavlja sljedeće poslove:

  • utvrđuje, evidentira i regulira status poslovnih prostora i njihovih korisnika, te izrađuje prateće izračune,
  • izrađuje prijedlog popisa raspoloživih poslovnih prostora za daljnje raspolaganje ili promjenu statusa,
  • inicira kod Službe za administraciju poslovnih prostora odgovarajuće postupke i prikupljanje relevantne dokumentacije,
  • priprema i provodi javna nadmetanja za zakup poslovnih prostora,
  • izrađuje prijedloge akata vezanih za provođenje javnih nadmetanja za zakup poslovnih prostora,
  • priprema, provodi i prati ugovore o zakupu poslovnih prostora,
  • kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora o zakupu te drugih obveza s osnove korištenja poslovnih prostora i inicira daljnje postupke s te osnove,
  • unosi i ažurira podatke u relevantnoj aplikaciji potrebne za fakturiranje potraživanja s osnove korištenja poslovnih prostora te daje nalog nadležnoj organizacijskoj jedinici za fakturiranje,
  • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada,
  • inicira tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u suradnji sa Službom za administraciju poslovnih prostora,
  • surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi sređivanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
  • sudjeluje u pripremi odgovora vezanih za upite korisnika poslovnih prostora i drugih zainteresiranih osoba te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
  • inicira kod drugih organizacijskih jedinica postupke potrebne za upravljanje poslovnim prostorima te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
  • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
  • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi upravljanja fondom poslovnih prostora,
  • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
  • prati propise iz djelokruga rada,
  • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
  • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
  • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.
 2. MLAĐI REFERENT U PISARNICI u Odjelu za opće poslove, Služba za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektor za ekonomsko financijske poslove
  • organizira i vrši sve radnje vezane uz otpremu izlazne pošte Društva,
  • formira nove spise i dostavlja akte u rad nadležnim organizacijskim jedinicama Društva,
  • vodi evidencije iz nadležnosti pisarnice,
  • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske, pomoćne i druge poslove,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave

  ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

  Odjel za opće poslove obavlja poslove prijema, urudžbiranja i otpreme pošte, poslove arhiviranja, vodi brigu o voznom parku, koordinira i nadzire korištenje voznog parka, vodi evidenciju o imovini i sredstvima za rad Društva te vodi brigu o uredskom materijalu.