Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 22. studenog 2018. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme

 

 1. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
   Uvjeti:

  • VSS, društveni ili humanistički,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo u odnosima s javnošću
  • znanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu
  • vozačka dozvola B kategorije

Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
 • preslika vozačke dozvole B kategorije.

Dodatno, ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet:

 • dokaz o iskustvu u odnosima s javnošću (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na navedenim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Provedbu javnog natječaja te pregled zaprimljene dokumentacije za navedeno radno mjesto provest će Odjel za kadrovske poslove i radno pravo, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: hr-nekretnine.hr.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

SAMOSTALNI SAVJETNIK u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću:

 • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Samostalnog odjela,
 • komunicira s javnošću vezano za sve aspekte poslovanja Društva,
 • obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Društva,
 • prati medijski sadržaj relevantan za poslovanje Društva,
 • surađuje u izradi nacrta svih vrsta reagiranja na objave u medijskom prostoru,
 • sudjeluje u oblikovanju i upravljanju sadržajem mrežne stranice Društva,
 • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Samostalnog odjela ili Uprave.

Sve informacije o prijavi na javni natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr.