Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 15. listopada 2018. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme

 

 1. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb, na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
   Uvjeti:

  • VŠS, tehnički, biotehnički, društveni
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu
  • položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznat status stručnjaka zaštite na radu ili uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje
  • znanje jednog svjetskog jezika
  • rad u MS Office paketu
  • vozačka dozvola B kategorij

Prijavi na natječaj obavezno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) i/ili dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima zaštite na radu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima zaštite na radu ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu, ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
 • dokaz o položenom općem dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili priznatom statusu stručnjaka zaštite na radu ili uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje,
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika),
 • preslika vozačke dozvole B kategorije.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Ovaj javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Društva.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, na poslovnu adresu Društva: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta“.

Provedbu javnog natječaja te pregled zaprimljene dokumentacije za navedeno radno mjesto provest će Odjel za kadrovske poslove i radno pravo, Služba za pravnu potporu poslovanju, Sektor pravnih poslova.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. O svim informacijama o selekcijskom postupku kandidati će biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte iz prijave, a rezultat selekcijskog postupka objavit će se na web stranici Društva na adresi: hr-nekretnine.hr.

Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova:

 • pruža stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, zaposlenicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu i protupožarne zaštite,
 • sudjeluje u izradi procjene rizika iz područja zaštite na radu,
 • provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i protupožarne zaštite, vodi brigu o otklanjanju nedostataka iz područja zaštite na radu,
 • izrađuje procedure i radne upute vezano uz zaštitu na radu, osposobljava zaposlenike za rad na siguran način te vodi sve relevantne evidencije uključujući i podatke u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima,
 • surađuje sa svim relevantnim tijelima nadležnima za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu,
 • surađuje sa specijalistima medicine rada,
 • predlaže tehničku zaštitu, propisuje i utvrđuje uporabu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, organizira postavljanje tabli upozorenja o zabranama, opasnostima i obveznoj uporabi osobnih zaštitnih sredstava,
 • provodi i sve ostale poslove zaštite na radu i protupožarne zaštite u skladu s potrebama poslodavca,
 • prati zakonske propise iz područja protupožarne zaštite i zaštite na radu i osigurava njihovu primjenu te prati propise i zakonske regulative iz djelokruga rada Službe, obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

 

Sve informacije o prijavi na natječaj kandidati mogu dobiti na kontakt broj telefona 01 2657 667 ili na adresu elektroničke pošte: maja.djerek@hr-nekretnine.hr.