Javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, dana 10. kolovoza 2018. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA NEODREĐENO VRIJEME

 

 1. DIREKTOR SEKTORA ZA STANOVE, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, društveni ili tehnički smjer,
  • 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, iskustvo rada na rukovodećim položajima,
  • iskustvo u radu s nekretninama,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije.
 2. VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO u Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, ekonomski,
  • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, poželjno iskustvo rada na rukovodećim položajima,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu.
 3. VODITELJ ODJELA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA u Službi za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, informatički, tehnički,
  • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu.
 4. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Službi za financije i računovodstvo, Sektoru za ekonomsko financijske poslove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • SSS, ekonomski, matematički,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poznavanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu.
 5. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore – 2 (dva) izvršitelja, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VŠS, tehnički ili društveni,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije.
 6. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, tehnički,
  • 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije.
 7. SURADNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VŠS, društveni ili tehnički,
  • 1 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije.
 8. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektoru za stanove, jedan izvršitelj, mjesto rada: Zagreb
   Uvjeti:

  • VSS, društveni ili tehnički,
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme,
  • poželjno iskustvo u radu s nekretninama,
  • znanje jednog svjetskog jezika,
  • rad u MS Office paketu.

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici)

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 (šest) mjeseci),
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

 • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

 • dokaz o iskustvu rada na rukovodećim položajima (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

 • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Za radna mjesta pod rednim brojem 5.,7.,8. (ukoliko kandidat ostvaruje poželjni uvjet):

 • dokaz o iskustvu rada s nekretninama (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima vezanim uz nekretnine ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radu u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove).

Za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8.:

 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o znanju jednog svjetskog jezika).

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.:

 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika – osnovno znanje (preslika dokaza o učenju istog tijekom obrazovanja ili potvrda o poznavanju jednog svjetskog jezika).

Za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 5., 6., 7.:

 • preslika vozačke dozvole B kategorije.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se dostavljaju na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI – prijava za natječaj za radno mjesto- navesti broj i naziv radnog mjesta“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu. Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  1. DIREKTOR SEKTORA ZA STANOVE:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Sektora,
   • odgovoran je za rad Sektora i odluke koje iz djelokruga rada Sektora donosi,
   • odgovara za uspostavu i funkcioniranje svih procesa,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Sektora,
   • radi na poslovima najviše složenosti,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju Uprave.

   SEKTOR ZA STANOVE

   Sektor za stanove obavlja poslove upravljanja fondom stanova preuzetih na upravljanje od tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom; surađuje s tijelom nadležnim za upravljanje državnom imovinom te drugim državnim i javnim tijelima vezano za djelokrug rada; priprema i provodi javna nadmetanja za najam stanova; priprema, provodi i prati ugovore o najmu; utvrđuje, evidentira i regulira status stanova i njihovih korisnika; obavlja sve poslove vezane uz registrirane djelatnosti Društva koje se odnose na predmetne nekretnine; vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti; inicira kod drugih organizacijskih jedinica sve postupke potrebne za upravljanje stanovima; surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi upravljanja fondom stanova te obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.

 

  1. VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO u Sektoru za ekonomsko financijske poslove:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Službe,
   • odgovoran je za rad Službe i odluke koje iz djelokruga rada Službe donosi,
   • odgovara za provedbu i funkcioniranje svih procesa u Službi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Službe,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju direktora Sektora ili Uprave.

   SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE, SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

   Služba za financije i računovodstvo obavlja sljedeće poslove:

   • vodi računovodstvo Društva,
   • evidentira troškove u računovodstvenoj aplikaciji po mjestu troška,
   • organizira i provodi sve platno-prometne transakcije,
   • vrši obračun, evidentira i uplaćuje sve poreze te sve druge vrste javnih davanja,
   • vodi poslove likvidature,
   • obračunava i isplaćuje plaću i drugu naknadu zaposlenicima te drugi dohodak,
   • vodi blagajničko poslovanje,
   • prati potraživanja prema Društvu i dugovanja Društva,
   • predviđa, prati i usklađuje dinamiku priljeva novčanih sredstava s rokovima dospijeća obveza plaćanja, te izrađuje novčani tijek Društva,
   • izrađuje financijski plan Društva na osnovu podataka dobivenih od nadležnih organizacijskih jedinica,
   • prati mjesečno, kvartalno i godišnje izvršenje financijskog plana Društva,
   • vodi evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja,
   • izdaje fakture na osnovu unesenih podataka od strane drugih organizacijskih jedinica,
   • obavlja i prati naplatu svih potraživanja Društva,
   • pruža potporu drugim organizacijskim jedinicama u vidu dostave stanja dugovanja po svim osnovama,
   • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
   • na inicijativu nadležnih organizacijskih jedinica šalje opomene za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada Društva te povratno komunicira s nadležnim organizacijskim jedinicama,
   • koordinira, vodi i ažurira baze podataka Društva, uključujući i podlogu za evidentiranje vanbilačnih pozicija Društva,
   • obavlja poslove kontrolinga,
   • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
   • surađuje s državnim i javnim tijelima te ugovorenom vanjskom revizijom vezano za djelokrug rada,
   • priprema odgovore vezane za upite stranaka te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
   • inicira kod drugih organizacijskih jedinica sve potrebne postupke te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
   • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi djelokruga rada,
   • prati propise iz djelokruga rada,
   • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
   • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
   • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva
  2. VODITELJ ODJELA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA u Službi za javnu nabavu i potporu sustavu, Sektoru za ekonomsko financijske poslove:
   • organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad Odjela,
   • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz područja rada Odjela i Službe,
   • radi na predmetima najviše složenosti iz djelokruga rada Odjela,
   • obavlja sve poslove voditelja Službe te zamjenjuje voditelja Službe u poslovima iz svoje nadležnosti, a u slučaju odsutnosti i/ili spriječenosti voditelja Službe,
   • odgovoran je za rad Odjela te odluke koje iz djelokruga rada Odjela donosi,
   • odgovara za organizaciju i raspodjelu poslova, zadataka i odgovornosti unutar Odjela,
   • surađuje s rukovoditeljima drugih organizacijskih jedinica radi pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova te funkcioniranja svih procesa,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

   SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE, SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU I POTPORU SUSTAVU, ODJEL INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

   Odjel informacijskih tehnologija analizira, koordinira projektiranje i/ili programiranje aplikacija koje podržavaju rad Društva, koordinira obuku korisnika aplikacija, održava postojeće aplikacije, sistemski software i bazu podataka, održava komunikacijsku, mrežnu i drugu informatičku opremu te brine o sigurnosti IT sustava.

 

  1. REFERENT ZA PLATNI PROMET I FINANCIJE u Odjelu za financije, Službi za financije i računovodstvo, Sektoru za ekonomsko financijske poslove:
   • obavlja administrativne, prijepisne, arhivske i pomoćne poslove,
   • vrši unos pojedinačnih naloga plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna,
   • vrši unos naloga za isplatu plaća i svih naknada zaposlenicima,
   • knjiži plaćanja i naplate po izvadcima iz prometa poslovnih banka,
   • vodi blagajničko poslovanje,
   • vodi evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja,
   • vodi evidenciju obračunskih plaćanja,
   • vodi i sve druge evidencije iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, Službe, direktora Sektora ili Uprave.

   SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE, SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO, ODJEL ZA FINANCIJE

   Odjel za financije prati potraživanja prema Društvu i dugovanja Društva, predviđa, prati i usklađuje dinamiku priljeva novčanih sredstava s rokovima dospijeća obveza plaćanja te izrađuje novčani tijek Društva, isplaćuje plaću i drugu naknadu zaposlenicima, vrši plaćanja računa dobavljačima te ostala plaćanja na temelju likvidiranih i knjiženih knjigovodstvenih isprava i obračuna, sudjeluje u procesu ugovaranja svih vrsta kredita, zajmova i depozita te vodi evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja.

 

  1. STRUČNI SURADNIK u Odjelu za očevide, procjene i certificiranje, Službi za administraciju poslovnih prostora, Sektoru za poslovne prostore:
   • obavlja stručne poslove iz područja rada Odjela i Službe uz nadzor i suradnju s nadređenima,
   • prati, koordinira i sudjeluje u poslovnim aktivnostima Odjela na određenim lokacijama (Zagreb ili Slavonija ili Dalmacija ili Istra/Kvarner),
   • obavlja poslove utvrđivanja nedostataka i iniciranja otklanjanja nedostataka, radi privođenja nekretnine svrsi (očevid – prijedlog za otklanjanje nedostataka),
   • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi koordinacije i evidentiranja izmjena,
   • inicira sve poslovne aktivnosti iz djelokruga rada,
   • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
   • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave.

   SEKTOR ZA POSLOVNE PROSTORE, SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU POSLOVNIH PROSTORA, ODJEL ZA OČEVIDE, PROCJENE I CERTIFICIRANJE

   Odjel za očevide, procjene i certificiranje provodi očevide poslovnih prostora, utvrđuje stanje poslovnih prostora u smislu postojanja preduvjeta za korištenje te utvrđuje činjenice vezano za korištenje poslovnih prostora, utvrđuje vrijednost poslovnih prostora, tržišnu cijenu zakupa, odnosno revidira nalaze i mišljenja izrađene od strane ovlaštenih osoba, pribavlja isprave za energetsko certificiranje poslovnih prostora i pokreće relevantne postupke u vezi s tim te inicira odgovarajuće tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora iz djelokruga rada.

 

 1. SAVJETNIK SPECIJALIST u Službi za tehničku potporu i održavanje, Sektoru investicijskih i tehničkih poslova:
  • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
  • izrađuje planove i analize za potrebe održavanja objekta, servisiranja opreme i uređaja,
  • sudjeluje u odabiru i određivanju prioriteta za pripremu i provedbu projekata i investicija na temelju izrađenih analiza iz svog djelokruga rada,
  • priprema tehnički dio dokumentacije za izradu zahtjeva za nabavu roba, usluga i radova te daje nalog za izvršenje,
  • sudjeluje u pripremi ugovora iz područja građevinske regulative za nabavu roba, usluga i radova,
  • organizira i koordinira pripremu u izvedbi ugovora,
  • razrađuje dinamiku izvođenja radova i brine o njenoj realizaciji,
  • prati napredovanje i izvršenje radova, roba i usluga odnosno njihovu terminsku i financijsku realizaciju, koordinira rad nadzornih inženjera, koordinatora zaštite na radu i izvođača
  • predlaže izmjene tijekom izvođenja radova, roba i usluga,
  • sudjeluje kod ispitivanja, tehničkih pregleda i obračuna troškova izgradnje,
  • po potrebi obavlja nadzor nad izvođenjem radova,
  • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz protupožarnu zaštitu iz djelokruga rada,
  • prati propise i zakonske regulative iz djelokruga rada,
  • vodi i odgovara za tehničku dokumentaciju i evidencije,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave

  SEKTOR INVESTICIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA TEHNIČKU POTPORU I ODRŽAVANJE

  Služba za tehničku potporu i održavanje obavlja sljedeće poslove:

  • na inicijativu nadležnih organizacijskih jedinica nadzire i vrši poslove vezane uz tekuće održavanje predmetnih nekretnina te inicira otklanjanje nedostataka,
  • organizira i koordinira sve poslove održavanja predmetnih nekretnina te okoliša (parka, perivoja, šume, voćnjaka i vinograda),
  • prati ekonomsko – financijske pokazatelje za potrebe tehničke potpore i održavanja predmetnih nekretnina,
  • nadzire provedbe ugovora o nabavi usluga, radova i robe iz djelokruga rada, uključujući provjeru i odobravanje isporuka i izdataka,
  • surađuje u odabiru i određivanju prioriteta za provedbu projekata, investicija, u planiranju rokova provedbe i procjeni visine investicija,
  • surađuje s državnim tijelima i drugim institucijama za potrebe održavanja predmetnih nekretnina,
  • sudjeluje u protokolarnim aktivnostima na način da osigurava tehničku pripremu i nadzor nekretnina za vrijeme istih,
  • koordinira provođenje hitnih intervencija i nužnih tehničkih zahvata na predmetnim nekretninama,
  • daje tehničku podršku drugim organizacijskim jedinicama Društva u vezi predmetnih nekretnina, uključujući i podršku vezano za sigurnosno-tehničke uvjete,
  • koordinira i provodi poslove i postupke vezane uz provedbu zaštite na radu i provodi mjere protupožarne zaštite,
  • sudjeluje u pripremi odgovora vezanih za upite stranaka te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
  • inicira kod drugih organizacijskih jedinica sve potrebne postupke te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
  • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi djelokruga rada,
  • prati propise iz djelokruga rada,
  • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
  • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
  • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
  • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.
 2. SURADNIK u Odjelu za praćenje troškova i odnose s dobavljačima, Službi za administraciju stanova, Sektoru za stanove:
  • obavlja stručne poslove iz područja rada Službe uz nadzor i u suradnji s nadređenima,
  • prati i koordinira poslovne aktivnosti Odjela na određenim lokacijama (Zagreb ili Slavonija ili Dalmacija ili Istra/Kvarner),
  • izvješćuje o provedenim poslovnim aktivnostima radi unosa u jedinstvenu evidenciju,
  • obrađuje i po potrebi prosljeđuje na nadležno postupanje zahtjeve korisnika drugim organizacijskim jedinicama (npr. radi fakturiranja, izmjene podataka i sl.),
  • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Odjela, voditelja Službe, direktora Sektora ili Uprave.

  SEKTOR ZA STANOVE, SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJU STANOVA, ODJEL ZA PRAĆENJE TROŠKOVA I ODNOSE S DOBAVLJAČIMA

  Odjel za praćenje troškova i odnose s dobavljačima prati troškove u vezi upravljanja stanovima, komunicira s dobavljačima i pružateljima usluga te upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika zgrada te inicira odgovarajuće tekuće i investicijsko održavanje stanova iz djelokruga rada.

 3. SAMOSTALNI SAVJETNIK u Službi za najam, status i javna nadmetanja, Sektoru za stanove:
  • samostalno obavlja poslove uz specijalna znanja i stručno iskustvo u radu iz djelokruga rada Službe,
  • obavlja sve poslove vezane za utvrđivanje statusa stanova i prikuplja relevantnu dokumentaciju s tim u vezi,
  • obavlja sve poslove vezane uz objavu natječaja za najam i sklapanje ugovora,
  • obavlja poslove vezane uz praćenje ugovora o najmu,
  • obavlja poslove vezane uz raskid/otkaz ugovora o najmu,
  • unosi i ažurira podatke iz djelokruga rada Službe u sve evidencije koje vodi Društvo i inicira daljnje postupke s te osnove,
  • inicira aktivnosti Društva iz djelokruga rada,
  • izrađuje izvješća iz djelokruga rada,
  • u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama obavlja poslove vezane uz upravljanje stanovima,
  • obavlja i druge poslove po nalogu/ovlaštenju voditelja Službe, direktora Sektora i Uprave.

  SEKTOR ZA STANOVE, SLUŽBA ZA NAJAM, STATUS I JAVNA NADMETANJA

  Služba za najam, status i javna nadmetanja obavlja sljedeće poslove:

  • utvrđuje, evidentira i regulira status stanova i njihovih korisnika, te izrađuje prateće izračune,
  • izrađuje prijedlog popisa raspoloživih stanova za daljnje raspolaganje ili promjenu statusa,
  • inicira kod Službe za administraciju stanova odgovarajuće postupke i prikupljanje relevantne dokumentacije,
  • priprema i provodi javna nadmetanja za najam stanova,
  • izrađuje prijedloge akata vezanih za provođenje javnih nadmetanja za najam stanova,
  • priprema, provodi i prati ugovore o najmu stanova,
  • kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora o najmu te druge obveze s osnove korištenja stanova, izrađuje prijedloge akata o raskidu/otkazu ugovora o najmu i inicira daljnje postupke s te osnove,
  • unosi i ažurira podatke u relevantnoj aplikaciji potrebne za fakturiranje potraživanja s osnove korištenja stanova te daje nalog nadležnoj organizacijskoj jedinici za fakturiranje,
  • inicira slanje opomena za nepodmirena potraživanja iz djelokruga rada,
  • inicira tekuće i investicijsko održavanje stanova u suradnji sa Službom za administraciju stanova,
  • surađuje i komunicira s nadležnim državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vezi sređivanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim nekretninama,
  • provjerava i ovjerava osnovanost računa iz djelokruga rada,
  • sudjeluje u pripremi odgovora vezanih za upite korisnika stanova i drugih zainteresiranih osoba te komunicira s nadležnom organizacijskom jedinicom za odnose s javnošću,
  • inicira kod drugih organizacijskih jedinica postupke potrebne za upravljanje stanovima te kontrolira relevantnu dokumentaciju,
  • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Sektora i Društva u vezi upravljanja fondom stanova,
  • prati propise iz djelokruga rada,
  • vodi evidencije Društva iz svoje nadležnosti,
  • sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada,
  • izrađuje izvješća iz djelokruga rada i dostavlja podatke potrebne za izradu planova i izvješća Društva,
  • obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Društva.