Opće informacije

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Postupci javne nabave

Na ovoj stranici ne vodi se evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave od strane gospodarskih subjekta, već se ista vodi u elektroničkom oglasniku javne nabave, te ju je potrebno preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine.

Za pretragu po naručitelju potrebno je odabrati “Jednostavnu tražilicu” na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te pod uvjet “Naručitelj” upisati naziv traženog naručitelja, u ovom slučaju – Državne nekretnine d.o.o. Kao rezultat pretrage pojavit će se informacije o objavama javne nabave Državnih nekretnina d.o.o.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) naručitelj Državne nekretnine d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja  iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)  ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

PUŠLEK, obrt za usluge, vl.Marko Fagač, Zagreb, Mirogoj-Rundela

e-Račun

Stupanjem na snagu odredbe Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, temeljem koje su izdavatelji elektroničkih računa obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća, svi računi prema javnim i sektorskim naručiteljima u postupku javne nabave moraju biti elektronički. Državne nekretnine d.o.o. od 1. srpnja 2019. zaprimaju/izdaju elektroničke račune prema važećim propisima, a podaci o Društvu su u Registru korisnika e-računa na internetskim stranicama FINA-e. Adresa za slanje e-računa je: e-racun@hr-nekretnine.hr.