Izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora od 22. prosinca 2018.

Zakup poslovnih prostora u  vlasništvu Republike Hrvatske od 22. prosinca 2018. odvija se sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. Dosadašnje iskustvo i primjena važećega Zakona ukazali su na potrebu za poboljšanjem starog Zakona postavljanjem novih kriterija kojima bi se osigurao kvalitetan pravni okvir za djelotvornije upravljanje državnim poslovnim prostorima i poslovnim prostorima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sve novosti u Zakonu odnose se, kako na Republiku Hrvatsku i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i na društvo Državne nekretnine kao pravnu osobu u vlasništvu Republike Hrvatske kojoj su poslovni prostori u državnom vlasništvu, ili njihov suvlasnički dio, preneseni na upravljanje.

Prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom sklapanje ugovora o zakupu za nekretnine u vlasništvu države moguće je samo s Republikom Hrvatskom. Slijedeći odredbe temeljnoga Zakona, i posljednjim se izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora zabranjuje podzakup, ali se zabranjuje i sklapanje pravnog posla s trećom stranom, poput ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji, ugovora o trgovačkom zastupanju ili drugog sličnog pravnog posla kojim se utječe na korištenje poslovnoga prostora.

Onim osobama koje se u neposrednom posjedu poslovnoga prostora ne nalaze temeljem ugovora sklopljenoga s Republikom Hrvatskom, novim je Zakonom omogućeno da se do 30. lipnja 2019. obrate Ministarstvu državne imovine i zatraže ponudu za sklapanja ugovora o zakupu na rok od 5 godina. Korisnici poslovnih prostora koji ne podnesu pisani zahtjev za sklapanjem ugovora o zakupu u propisanom roku nemaju pravnu osnovu za nastavak korištenja poslovnoga prostora.

Drugi važan kriterij odnosi se na mogućnost produljenja ugovora o zakupu bez javnog natječaja. Kada je ekonomski opravdano, postojećim korisnicima koji su poslovni prostor zakupili od Republike Hrvatske putem javnog natječaja, po isteku ugovora može se ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na rok od pet godina i po istim uvjetima. Zahtjev za produljenjem ugovora o zakupu zakupnik treba podnijeti pisanim putem najkasnije 120 dana prije isteka postojećeg ugovora.

Novim Zakonom detaljno su propisani i kriteriji koji definiraju kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali su navedena i četiri kriterija kod kojih se nekretnina neće prodavati. Kod prodaje, cijenu nekretnine više ne određuje njezina tržišna vrijednost, već se ona prodaje prema vrijednosti procijenjenoj od strane sudskog vještaka.

Prodaja bez natječaja dozvoljena je isključivo aktualnom zakupniku poslovnoga prostora koji uredno ispunjava sve ugovorne i financijske obveze, uz već spomenuta ograničenja. Naime,  državni prostori koji se nalaze u nultoj ili prvoj zoni gradova i općina, poslovni prostori u razizemlju s izlozima na uličnoj strani, ali i oni čija je vrijednost zakupnine za 15 godina jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nekretnine ne mogu biti predmetom kupoprodaje.

Objavljeno: 22. prosinca 2018.