Akti

Zakoni

 1. Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18)
 2. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
 3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18)
 4. Zakon o najmu stanova (Narodne novine broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18)
 5. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17, 66/19)
 6. Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19)
 7. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
 8. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18)
 9. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 10. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17
 11. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15)
 12. Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14, 116/18)
 13. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (102/2020, 10/2021)

 

Podzakonski propisi i drugi akti:

 1. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17)
 2. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 127/13)
 3. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (Narodne novine 95/18)
 4. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (Narodne novine 95/18)
 5. Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/97)
 6. Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 137/12, 78/15)
 7. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97, 117/05)
 8. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Narodne novine broj 120/00)
 9. Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (Narodne novine broj 46/13, 151/14, 10/16, 99/16)
 10. Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 151/14, 11/15, 47/16)
 11. Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (srpanj/2018., travanj/2019.)
 12. Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 71/18)
 13. Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u državni proračun za 2018. godinu (Narodne novine broj 48/18)
 14. Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (Narodne novine broj 71/18)
 15. Odluka o prenamjeni ili proširenju djelatnosti u poslovnim prostorima u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske (12. ožujka 2018.)
 16. Odluka o kriterijima za prijenos upravljanja nekretninama (26. listopada 2018.)
 17. Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora (29. studenoga 2019.)
 18. Odluka o iznosu naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske (12. lipnja 2018.)
 19. Odluka o iznosu zakupnine po kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o zakupu neposrednim posjednicima (31. prosinca 2018.)
 20. Odluka o izmjeni Odluke o iznosu zakupnine po kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o zakupu neposrednim posjednicima
  (29. studenoga 2019.)
 21. Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje za poslovne prostore, poslovne zgrade, hotele i druge objekte za smještaj turista (18. ožujka 2020.)
 22. Odluka o utvrđivanju naknade za privremeno i povremeno korištenje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (30. svibnja 2019.)
 23. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 78/21)
 24. Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (Narodne novine broj 132/17)
 25. Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine broj 88/20)
 26. Odluka o imenovanju povjerljive osobe Društva za prijavljivanje nepravilnosti (31. ožujka 2020.)
 27. Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 147/21)
 28. Izjava o osnivanju (21. svibnja 2018.)
 29. Smjernice za rad nadzornih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za RH (MPGI srpanj 2021.)
 30. Smjernice za rad revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za RH (MPGI srpanj 2021.)

 

Strategije, planovi, izvještaji

 1. Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. do 2025. (Narodne novine broj 96/19)
 2. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. (Narodne novine broj 76/13)
 3. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2022.
 4. Pregled Plana poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2021.
 5. Pregled Plana poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2020.
 6. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2019.
 7. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2018.
 8. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2017.
 9. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2016.
 10. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2020.
 11. Pregled izvješća o poslovanju trgovačkog društva DN d.o.o. za 2020.
 12. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2019.
 13. Pregled izvješća o poslovanju trgovačkog društva DN d.o.o. za 2019.
 14. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2018.
 15. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2017.
 16. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2016.
 17. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2015.
 18. Godišnji financijski izvještaj Državne nekretnine d.o.o. za 2014.