Akti

Zakoni

 1. Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 155/23)
 2. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22)
 3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18)
 4. Zakon o najmu stanova (Narodne novine broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06,  68/18, 105/20)
 5. Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (br. 12027/10) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. (NN 36/24)
 6. Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17, 66/19)
 7. Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 8. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 9. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20)
 10. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
 11. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
 12. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15)
 13. Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
 14. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)
 15. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18)
 16. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine broj 21/23)

Podzakonski propisi i drugi akti

 1. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)
 2. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
 3. Pravilnik o održavanju građevina (Narodne novine broj 122/14, 98/19)
 4. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (Narodne novine 95/18)
 5. Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (Narodne novine 95/18)
 6. Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/97)
 7. Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 137/12, 78/15)
 8. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97, 117/05)
 9. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Narodne novine broj 120/00)
 10. Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (Narodne novine broj 46/13, 103/14, 151/14, 10/16, 99/16, 131/20)
 11. Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 151/14, 11/15, 47/16)
 12. Odluka o visini naknade za korištenje rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (srpanj/2018., travanj/2019.)
 13. Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (Narodne novine broj 71/18)
 14. Odluka o prenamjeni ili proširenju djelatnosti u poslovnim prostorima u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske (12. ožujka 2018.)
 15. Odluka o kriterijima za prijenos upravljanja nekretninama (26. listopada 2018.)
 16. Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora (1. lipnja 2023.)
 17. Odluka o iznosu naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske (12. lipnja 2018.)
 18. Odluka o iznosu zakupnine po kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o zakupu neposrednim posjednicima (31. prosinca 2018.)
 19. Odluka o izmjeni Odluke o iznosu zakupnine po kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o zakupu neposrednim posjednicima
  (29. studenoga 2019.)
 20. Odluka o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje za poslovne prostore, poslovne zgrade, hotele i druge objekte za smještaj turista (18. ožujka 2020.)
 21. Odluka o uređenju odnosa s organizacijama civilnog društva i drugim osobama (24. siječnja 2023.)
 22. Odluka o utvrđivanju naknade za privremeno i povremeno korištenje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (30. svibnja 2019.)
 23. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 78/21)
 24. Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (Narodne novine broj 132/17)
 25. Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine broj 86/21)
 26. Odluka o sklapanju aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora u slučaju razlike u površini zakupljenog poslovnog prostora navedenoj u zemljišnim knjigama i stvarne površine zakupljenog poslovnog prostora (20. lipnja 2018.)
 27. Odluka o odobravanju obročne otplate dužnicima Društva (24. travnja 2023.)
 28. Odluka o označavanju nekretnina koje su vlasništvo Republike Hrvatske (18. prosinca 2017.)
 29. Odluka o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata Ministarstva državne imovine (18. prosinca 2017.)
 30. Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Narodne novine broj 77/20)
 31. Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Narodne novine broj 134/20)
 32. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba (Narodne novine broj 23/21)
 33. Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 147/21)
 34. Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine broj 28/23)
 35. Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/22-07/228, urbroj: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda – Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni radova (Narodne novine broj 71/22)
 36. Izjava o osnivanju (21. svibnja 2018.)
 37. Smjernice za rad nadzornih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za RH (MPGI srpanj 2021.)
 38. Smjernice za rad revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za RH (MPGI srpanj 2021.)
 39. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o. (25. ožujka 2024.)
 40. Odluka o neprimjeni Indeksa potrošačkih cijena na ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu RH kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. (Narodne novine broj 31/23)
 41. Odluka o organiziranom privremenom smještaju stradalnika potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. (Narodne novine broj 33/2024)

Strategije, planovi, izvještaji

 1. Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. do 2025. (Narodne novine broj 96/19)
 2. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2024. (.doc)
 3. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2023. (.doc)
 4. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2022. (.doc)
 5. Pregled Plana poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2021.
 6. Pregled Plana poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2020.
 7. Plan poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2019.
 8. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2022.
 9. Godišnje izvješće o poslovanju društva Državne nekretnine d.o.o. za 2022. (.doc)
 10. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2021.
 11. Godišnje izvješće o poslovanju društva Državne nekretnine d.o.o. za 2021.
 12. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2020.
 13. Pregled izvješća o poslovanju trgovačkog društva DN d.o.o. za 2020. (.doc)
 14. Godišnji financijski izvještaj s Izvješćem neovisnog revizora za 2019.
 15. Pregled izvješća o poslovanju trgovačkog društva DN d.o.o. za 2019.